Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 182
  • Tất cả: 20105
KẾ HOẠCH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU THÀNH

TRƯỜNG THCS HƯNG MỸ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


         Số:       /KH-THCSHM

     Hưng Mỹ, ngày    tháng 9  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

 

I. CÁC CĂN CỨ:

 - Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 – 2017 của ngành Giáo dục;

- Phương hướng số 01/PH-SGDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017;

- Báo cáo số 189/BC-PGDĐT ngày 31 tháng  8 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành  Báo cáo Tổng kết năm học 2015 – 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017;

- Kết quả năm học 2015 – 2016 và tình hình thực tế của trường năm học 2016 – 2017;

          Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Hưng Mỹ xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 cụ thể như sau.

II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG:

1. Thực trạng:

1.1. Về quy mô phát triển lớp/ học sinh trong năm học: 2015 - 2016

- Tổng số lớp: 11

- Tổng số học sinh: 310 học sinh - Nữ 173 học sinh; Dân tộc 05 - Nữ dân tộc: 03

+ Khối 6 : 03 lớp -  89  học sinh, nữ 48 ( tuyển trong tuyến 71/71 tỷ lệ 100%; học sinh chuyển đến 10 em (Tiểu học Vinh Kim: 03 em; Tiểu học Hưng Mỹ B:12; Trường Tiểu học Long Hòa : 01); học sinh lưu ban: 02

+ Khối 7:  03 lớp – 79 học sinh, nữ 41, dân tộc 01

+ Khối 8:  03 lớp – 78 học sinh, nữ 51, dân tộc 02

+ Khối 9 : 02 lớp – 64 học sinh, nữ 34

1.2. Về đội ngũ:

          Trong năm học 2015 – 2016 trường có: Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 33 chia ra:

          - Ban giám hiệu: 02 (trong đó ĐHSP: 02 ; Trung cấp lý luận chính trị: 02; Hiệu trưởng đã tốt nghiệp lớp cử nhân quản lý; Phó hiệu trưởng có chứng chỉ quản lý).

          - Giáo viên dạy lớp  24 giáo viên trong đó:

          + ĐHSP: 19 (Ngữ văn: 04 ; Sử: 01; GDCD: 01; Anh văn: 01; Toán: 05 ; Lý: 02; Hóa: 01 ; Sinh : 01; Thể dục: 01; Tin học : 01; Địa lý: 01 ) . Tong đó có 05 giáo viên chưa chuyển ngạch ( Ngữ văn 01; Toán 01; Sinh học 02; Tin học : 01)

          + CĐSP: 05 ( Anh văn: 01; Thể dục: 01; Âm nhạc: 01; Mỹ thuật: 01; Sinh học: 01).

* Có 02 giáo viên dạy biệt phái môn: Ngữ văn và Giáo dục công dân.

          - Nhân viên: 07

          + Văn thư: 01 – CĐ QTVP

          + Kế toán : 01 – ĐH kế toán

          + Thiết bị : 01 – Sư phạm cấp 2 lý

          + Thư viện : 01 – ĐHSP Sinh

          + Y tế trường học: 01 – Cao đẳng điều dưỡng

          + Bảo vệ: 01- THCS

+ Phục vụ : 01 - 5/12

a. Thuận lợi:

- Trường có 11 lớp, số học sinh 310 em (trung bình  là 28 học sinh/lớp), tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy, giáo viên dễ bao quát và điều động lớp học.

- Đội ngũ giáo viên nhà trường đoàn kết nhất trí, phấn đấu vượt khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Đội ngũ giáo viên nhà trường nhìn chung trẻ, nhiệt tình trong công tác, có điều kiện học tập để nâng cao trình độ chuyên môn.

- Giáo viên chấp hành nghiêm nội qui nhà trường và sự chỉ đạo của Ban giám hiệu.

- Đa số giáo viên chủ nhiệm đều là giáo viên có kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp và tổ chức các tiết hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

b. Khó khăn:

- Một vài giáo viên chủ nhiệm còn gặp khó khăn trong công tác tổ chức các tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp do mới đảm nhiệm công tác chủ nhiệm lớp.

- Một vài giáo viên chủ nhiệm lớp do dạy môn Âm nhạc, Mỹ thuật , Giáo dục công dân nên việc gặp lớp cũng bị hạn chế.

1.3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học:

a. Thuận lợi:

- Trường có 27 phòng. Trong đó:

+ Phòng học : 06 phòng cơ bản

+ Văn phòng: 01

+ Hội trường: 01

+ Phòng Hiệu trưởng:01

+ Phòng Phó hiệu trưởng: 01

+ Phòng Tổ bộ môn : 04

+ Phòng Thiết bị: 01

+ Phòng Thư viện: 01

+ Phòng dạy Ứng dụng CNTT : 01

+ Phòng máy vi tính: 01

+ Phòng truyền thống:01

+ Đoàn đội : 01

+ Phòng Công đoàn: 01

+ Y tế trường học: 01

+ Phòng dạy môn Âm nhạc: 01

+ Phòng dạy môn Mỹ Thuật : 01

+ Phòng thực hành - Thí nghiệm bộ môn Hóa – Sinh: 01

+ Phòng thực hành bộ môn Vật lý – Công nghệ : 01

+ Phòng trực : 01

- Hiện trường có 260 bàn học sinh. Trong đó:

     + Bàn 02 chỗ ngồi: 258 bộ

     + Bàn 04 chỗ ngồi: 02 bộ  

- Trường có đủ sách giáo khoa, sách tham khảo; trang thiết bị và đồ dùng dạy học khá đầy đủ, tạo điều kiện tốt cho việc giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh.

b. Khó khăn:

          Cơ sở vật chất còn thiếu chưa có đủ bàn ghế làm việc của các bộ phận  phòng học bộ môn, phòng chức năng theo qui định của trường đạt chuẩn quốc gia (Phòng thực hành bộ môn chưa có đủ phương tiện và trang thiết bị để thực hành).

2. Những thuận lợi, khó khăn:

2.1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của chính quyền địa phương và của Phòng Giáo dục & Đào tạo Châu Thành.

- Được sự hỗ trợ nhiệt tình của Hội khuyến học xã và của Hội phụ huynh học sinh.

- Ban giám hiệu nhà trường luôn được phụ huynh học sinh trên địa bàn và chính quyền địa phương tín nhiệm.

- Mối quan hệ giữa nhà trường với chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh ngày càng gắn bó mật thiết đã tạo điều kiện thuận lợi cho trường trong việc huy động học sinh đầu năm vào lớp cũng như hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng và xây dựng cơ sở vật chất trường học ngày càng khang trang sạch đẹp.

2.2. Khó khăn:

- Do tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường nên một vài học sinh còn bỏ học giữa chừng.

- Do ảnh hưởng của môi trường xã hội bên ngoài đã làm cho một số học sinh đua đòi, bắt chước làm cho các em suy giảm về đạo đức và học tập dẫn đến chán học và bỏ học.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 – 2017:

1. Nhiệm vụ chung:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nghị quyết số 88/2014//QH13  ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT  ngày 25/7 /2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ; Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

- Tăng cường giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng, củng cố nề nếp trật tự kỷ cương trong nội bộ cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh. Đưa việc thực hiện “dân chủ hóa” sâu rộng trong nội bộ cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động lớn trong năm học đó là: “Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg  của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, toàn ngành giáo dục thực hiện cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung do Bộ Giáo dục & Đào tạo phát động; “Nói không tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, không để học sinh ngồi nhầm lớp và không vi phạm đạo đức nhà giáo”; cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” gắn với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 15 / 6 / 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc không được uống rượu, bia trong giờ làm việc và việc chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt quy định về chuẩn mực đạo đức nhà giáo.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục trong đơn vị, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Củng cố và phát huy tính hiệu quả của các tổ chức đoàn thể của nhà trường, sinh hoạt có nề nếp, chiều sâu; bảo quản tốt cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Tiếp tục giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh , Trường học an toàn về an ninh trật tự và trường học văn minh”. Tiếp tục thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị.

- Tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ đổi mới công tác dạy - học, quản lí tài chính, quản lí nhân sự, quản lí chuyên môn,… Phát động phong trào thi đua “Mỗi thầy, cô giáo thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lí”. Tăng cường kỹ năng thực hành,vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần nâng cao năng lực của học sinh; chú trọng việc vận dụng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học cho học sinh. Thực hiện tốt việc dạy Tiếng Anh thí điểm theo đề án ngoại ngữ giai đoạn 2008 – 2020. Thực hiện chương trình lồng ghép chương trình dân số, môi trường và giáo dục kỹ năng sống, ngăn chặn bạo lực học đường; hướng nghiệp dạy nghề, giáo dục an toàn giao thông phòng chống cháy nổ và đuối nước vào các môn học như: Sinh học, Địa lí, GDCD, Vật lí, Hoạt động ngoài giờ lên lớp… tích cực ngăn chặn không để các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường.

- Bố trí nhân sự đúng năng lực, đảm bảo thực hiện công việc đạt hiệu quả, nhất là đối với các ban bệ và giáo viên chủ nhiệm từng khối lớp.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ, có kế hoạch khen thưởng, uốn nắn kịp thời nhằm động viên giáo viên nâng cao trình độ và rèn luyện tay nghề, nhất là thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn hè do cấp trên tổ chức và thực hiện bồi dưỡng chuyên môn thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn theo quy định. Khuyến khích cán bộ giáo viên, nhân viên tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng về trình độ quản lý, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; tham gia học chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2015 – 2020 và những năm tiếp theo của nhà trường. Thực hiện quy chế dân chủ trong việc kiểm tra đánh giá; quản lý tốt việc thực hiện công khai tài chính, tài sản nhà trường và chất lượng giáo dục.

- Kết hợp với trạm y tế xã tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh về các biện pháp phòng, chống các loại bệnh nguy hiểm như: bệnh tay – chân – miệng. Sốt xuất huyết, dịch tả, dịch cúm A (H1N1), HIV/AIDS, tuyên truyền về cách phòng chống bệnh cong vẹo cột sống và cách bảo vệ khỏi bị bệnh về mắt, tuyên truyền về cách giữ gìn vệ sinh cá nhân, phòng chống các dịch bệnh trong năm.

- Thường xuyên kiểm tra đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện việc dạy thêm, học thêm. Kịp thời nắm bắt thông tin tư tưởng của cán bộ giáo viên, nhân viên không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Rà soát, quy hoạch lại trường lớp của đơn vị:

- Tổng số lớp: 12

- Tổng số học sinh: 306 học sinh - Nữ 166 học sinh; Dân tộc 04 - Nữ dân tộc: 02

+ Khối 6 : 03 lớp -  79 học sinh, nữ 33 ( tuyển trong tuyến 69/69 tỷ lệ 100%; học sinh chuyển đến 10 em (Tiểu học Vinh Kim: 05 em; Tiểu học Hưng Mỹ B:03; Tiểu học Thới Thạnh TPHCM: 01; Trường Tiểu học Trường Long Hòa B: 01).

+ Khối 7:  03 lớp – 82 học sinh, nữ 44, dân tộc 01

+ Khối 8:  03 lớp – 72 học sinh, nữ 41, dân tộc 01

+ Khối 9 : 03 lớp – 73 học sinh, nữ 48 ,dân tộc 02, nữ dân tộc: 02

Khối lớp

Số học sinh

Nữ

Lưu ban

Bỏ học trở lại lớp

Dân tộc

Học sinh hộ nghèo, Cận nghèo gia đình đặc biệt khó khăn

Đội viên

6

79

33

 

 

 

05 nghèo, 04 cận nghèo,01 khó khăn

 

7

82

44

 

01

01

03 nghèo, 09 cận nghèo,01 khó khăn

 

8

72

41

 

 

01

01 nghèo, 03 cận nghèo

 

9

73

48

 

 

02

01 nghèo, 08 cận nghèo,01 khó khăn

 

Tổng

306

166

 

01

04

10 nghèo, 24 cận nghèo, 03 khó khăn

 

 a. Thuận lợi:

- Số học sinh trên lớp không quá đông nên các em dễ tiếp thu bài.

- Nề nếp học tập của học sinh được ổn định ngay từ đầu năm học, đa số các em đều có đạo đức tốt, tích cực trong học tập và rèn luyện.

- Đa số học sinh có đầy đủ dụng cụ học tập, tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa do nhà trường tổ chức.

- Đa số học sinh có ý thức chấp hành nội qui nhà trường, có tinh thần đoàn kết, chăm chỉ và vượt khó trong học tập, đặc biệt là những em có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

b. Khó khăn:

- Đa số học sinh của trường đều là con của gia đình nông dân sống ở nông thôn, kinh tế gia đình gặp khó khăn nên ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập của học sinh và công tác duy trì sĩ số.

- Còn một bộ phận phụ huynh học sinh chưa quan tâm đúng mức đến việc học tập của con em mình, đôi lúc thiếu trách nhiệm do cha mẹ li hôn, đi làm ăn xa hoặc vì do  hoàn cảnh kinh tế gia đình gặp khó khăn mà buộc các em phải thôi học để phụ giúp gia đình.

- Còn một bộ phận không ít học sinh thiếu ý thức học tập, bon chen, đua đòi chạy theo vật chất không quan tâm đến việc học, chỉ thấy lợi ích trước mắt mà không nghĩ đến tương lai sau này…

2.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý giáo dục, giáo viên và nhân viên:

- Để  bộ máy nhà trường hoạt động có hiệu quả từng bước đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo ngay từ đầu năm học Ban giám hiệu trường đã sắp xếp phân công nhân sự phù hợp với trình độ chuyên môn và năng lực cụ thể của từng cán bộ giáo viên, nhân viên nhằm phát huy năng lực của từng thành viên trong nhà trường. Đặc biệt là khuyến khích phát huy sở trường công tác của từng giáo viên.

- Tùy vào điều kiện thực tế của từng giáo viên trong năm học nhà trường tạo mọi điều kiện để một số cán bộ giáo viên, nhân viên được tham gia học nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị cụ thể:

          + Học đào tạo nâng chuẩn: 02

          + Học chứng chỉ Tin học: 02

          + Học sơ cấp chính trị : 01

- Tiếp tục thực hiện việc quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo theo Công văn số 62/PGDĐTcủa Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu thành.

- Nâng cao chất lượng các buổi họp chuyên môn theo qui định của nhà trường, từng bước nâng cao trình độ giảng dạy cho đội ngũ giáo viên.

- Tham dự đầy đủ các tiết hội giảng do trường bạn và Phòng Giáo dục tổ chức.

- Tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên tập huấn khi có kế hoạch nhất là thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên do Sở, Phòng Giáo dục tổ chức.

- Thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi các cấp; thi thiết kế bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin và các hội thi khác do các cấp tổ chức.

- Triển khai đến tất cả giáo viên trong đơn vị về chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo Thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng theo quy định.

- Chỉ đạo giáo viên tin học hướng dẫn giáo viên, nhân viên trong đơn vị thiết kế bài giảng  E-Learning và tạo tài khoản trên trang mạng “ Trường học kết nối”.

- Khuyến khích giáo viên  dạy Tiếng Anh tham gia bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ theo chuẩn Châu Âu để đáp ứng việc dạy Tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ giai đoạn 2008 – 2020.

2.3. Đẩy mạnh công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh:

2.3.1. Công tác hướng nghiệp

- Thực hiện tốt công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khối 9 theo qui định của Bộ Giáo dục (01 tiết/ tháng  cho mỗi lớp).

- Ban giám hiệu phải có kế hoạch chỉ đạo hoạt động hướng nghiệp, giáo viên đảm nhiệm  phải có giáo án cụ thể, thực hiện phê sổ đầu bài và lên lịch báo dạy theo qui định. Cuối chương trình phải  thực hiện công tác tư vấn và hướng nghiệp cho học sinh theo 8 nội dung.

- Tổ chức tốt việc thực hiện chương trình giáo dục hướng nghiệp kết hợp với chương trình giảng dạy môn Công nghệ lớp 9.

- Hoạt động giáo dục hướng nghiệp: Tích hợp  vào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở 02 chủ điểm sau:

(1) Truyền thống nhà trường -  chủ điểm tháng 9

(2)  Tiến bước lên đoàn – Chủ điểm tháng 3

2.3.2. Công tác dạy nghề

- Trường thực hiện dạy nghề cho học sinh khối 8 ( 2 tiết / tuần), đảm bảo có 100% học sinh được cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông.

- Đảm bảo dạy đúng và đủ số tiết theo phân phối chương trình. Theo dõi học sinh qua từng tiết dạy, có 100% học sinh đủ điều kiện dự thi kì thi nghề phổ thông.

- Cập nhật đầy đủ hồ sơ dạy nghề.

- Giáo viên được phân công dạy nghề phải soạn giáo án đầy đủ, nộp cho tổ trưởng kí duyệt giáo án hàng tuần.

- Việc dạy nghề phổ thông phải gắn với giáo dục lao động hướng nghiệp. Đánh giá đúng thực chất kết quả học nghề của học sinh.

2.4. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ:

Đối với môn tiếng Anh thực hiện theo đề án Ngoại ngữ quốc gia 2008- 2020.

- Trường thực hiện dạy Tiếng Anh thí điểm theo đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 cho học sinh lớp 6,7,8; trường có 01 lớp 6 với 25 học sinh , 01 lớp 7 với 26 học sinh và 01 lớp 8 với 24 học sinh.

- Chú trọng tổ chức các hoạt động như: Hội thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, khuyến khích học sinh sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp, chú trọng các kỹ năng nghe -  nói – đọc – viết khi dạy tiếng Anh cho học sinh khối 6,7,8,9.

- Tham gia Hội thi Hùng biện tiếng Anh do cấp trên tổ chức.

- Chỉ tiêu:

+ Đạt 10 giải cấp trường; 01 giải cấp huyện và tham gia dự thi cấp tỉnh.

+ Thực hiện chương trình dạy tiếng  Anh Thí điểm cho học sinh lớp 6,7,8 đúng quy định.

2.5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục:

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn do cấp trên tổ chức; khuyến khích giáo viên tự học, tự rèn để bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

          Thực hiện tốt việc soạn giảng giáo án điện tử E-learning, Tổ chức dạy học theo chủ đề và sinh hoạt chuyên môn theo mô hình trường học kết nối.

- Chỉ tiêu:

+ Mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 02 tiết dạy ứng dụng công nghệ thông tin/ năm

+ 100% cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng theo phân công.

+ 100% giáo viên dự giờ đủ số tiết quy định.

+ 100% giáo viên tham gia bồi dưỡng soạn giáo án E-learning và sinh hoạt dạy học chủ đề tự chọn theo chỉ đạo của Sở Giáo dục.

2.6. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục:

          Thực hiện tốt việc kiểm kê và bảo quản bàn ghế, trang thiết bị đồ dùng dạy học để đảm bảo cho công tác dạy học.

          Tham mưu với Phòng Giáo dục về việc mua sắm trang thiết bị cho các phòng thực hành thí nghiệm.

2.7. Duy trì thực hiện các chương trình, công tác theo nhiệm vụ chính trị của địa phương và của ngành:

          Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục địa phương đối với môn Ngữ văn, môn Lịch sử, môn Địa lý.

          Thực hiện soạn giảng có nội dung tích hợp như bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai,…

3. Một số giải pháp cơ bản:

3.1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị lãnh đạo tư tưởng trong cán bộ giáo viên, nhân viên của đơn vị:

Năm học 2016-2017 là năm học  triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ,  Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh, triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Toàn ngành chú trọng phát triển quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, thực hiện những những nhiệm vụ và giải pháp nhằm đổi mới và phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Năm học 2016 – 2017 là năm học thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã Hưng Mỹ lần thứ XII nhiệm kỳ 2015 – 2020 và là năm học thứ ba thực hiện Nghị quyết chi bộ trường THCS nhiệm kỳ 2014 – 2017.

- Việc giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng gắn với việc thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục xem đây là một trong những biện pháp ưu tiên hàng đầu trong năm học. Nhằm giúp cho các em phát triển một cách toàn diện cả đức lẫn tài. Để thực hiện được công tác trên một cách triệt để Ban giám hiệu nhà trường sẽ kết hợp với các bộ phận và ban ngành đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn các lớp cùng thực hiện. Phấn đấu trong năm học trường đạt các chỉ tiêu về đạo đức như sau:

- 100% học sinh không vướn vào các tệ nạn xã hội.

- 100% học sinh chấp hành nghiêm túc Luật giao thông đường bộ.

- 100% học sinh không chạy xe mô tô, xe gắn máy.

- 100% học sinh thực hiện nghiêm túc qui chế kiểm tra thi cử.

* Phấn đấu trong năm học đạt tỷ lệ về hạnh kiểm như sau:

LOẠI

KHỐI   6

KHỐI   7

KHỐI   8

KHỐI  9

TOÀN TRƯỜNG

Tốt

51.9

63.4

62.5

58.9

59.2

Khá

38.0

31.7

27.8

31.5

32.3

Trung bình

10.1

4.9

9.7

9.6

8.5

Yếu

00

00

00

00

00

3.2. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong đơn vị:

3.2.1.Triển khai, phổ biến, tuyên truyền:

Tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về các văn bản chỉ đạo của cấp trên về kỷ luật, kỷ cương hành chính: Triển khai kế hoạch đến toàn thể  viên chức biết để nâng cao nhận thức và tự giác thực hiện các nội dung sau:

- Các quy định của Luật tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Thông tư 07/TT-TTCP ngày 28/7/2011 của Thanh tra chính phủ về việc hướng dẫn qui trình tiếp công dân.

- Việc thực hiện Quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan theo quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/2/2007 của Bộ Nội vụ; những việc công chức, viên chức không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định có liên quan.

3.2.2. Đăng ký và cam kết thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ:

a. Đối với công việc trong nhà trường

- Chấp hành nghiêm sự phân công của lãnh đạo, nội quy, quy định, quy chế làm việc của nhà trường.

- Đeo thẻ công chức  trong quá trình làm việc.

- Thực hiện đúng kỷ luật lao động, không đi trễ, về sớm.

- Sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; không làm việc riêng, uống rượu bia trong giờ làm việc.

- Đoàn kết với đồng nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm phối hợp trong công việc.

- Trách nhiệm, tận tụy, trung thực, phát huy tính sáng tạo, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cũng như trong giảng dạy.
          - Không đùn đẩy công việc và chịu trách nhiệm cá nhân đối với công việc được phân công chịu trách nhiệm chính.

b. Đối với việc giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, công dân

 - Phải nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về trình tự, thủ tục; phấn đấu giải quyết hồ sơ nhanh hơn so với thời gian theo quy định.

- Giao tiếp, hướng dẫn cho học sinh và phụ huynh khi đến liên hệ công tác tận tình, chu đáo, thân thiện.

- Không để công dân, tổ chức đi lại nhiều lần; không để hồ sơ trễ hẹn.
          - Không gây khó khăn, phiền hà, thiếu tinh thần trách nhiệm khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

3.2.3. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản: nội quy, quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc đảm bảo thống nhất với các văn bản liên quan của Trung ương, tỉnh, huyện, ngành giáo dục phù hợp với tình hình đơn vị; tổ chức quán triệt nghiêm túc các văn bản trên đến công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị và người đứng đầu đơn vị phải gương mẫu thực hiện.

3.2.4. Xây dựng kế hoạch rà soát thủ tục hành chính. Tiến hành kiểm soát thủ tục hành chính thường xuyên, định kỳ theo quy trình kiểm soát thủ tục hành chính của UBND huyện nhằm kịp thời phát hiện các thủ tục hành chính không phù hợp, phức tạp, phiền hà, thủ tục hành chính phát sinh chưa được công bố đề xuất cấp có thẩm quyền loại bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung đáp ứng nhu cầu thực tế và thực hiện đúng các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính.

3.2.5. Phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng tập thể, cá nhân đảm bảo rõ nhiệm vụ, tiến độ hoàn thành, không trùng lặp, chồng chéo; mỗi công việc có một bộ phận hoặc cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ và kết quả thực hiện.

3.2.6. Xây dựng kế hoạch thanh tra, tự kiểm tra công vụ và đẩy mạnh các biện pháp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan.

3.3. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục trong đơn vị:

- Người cán bộ quản lý phải nâng cao nhận thức, tích cực nỗ lực học tập và phấn đấu không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng sư phạm và luôn trau  dồi đạo đức, nhân cách của người lãnh đạo.

- Quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, thường xuyên nắm bắt thông tin, tâm tư nguyện vọng của giáo viên, nhân viên để có sự phân công phân nhiệm và quy hoạch hợp lý.

- Người cán bộ quản lý phải có tầm nhìn chiến lược về môi trường giáo dục mà mình quản ly; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.

3.4. Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục tại đơn vị:

- Tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã và các ban ngành đoàn thể trong việc thực hiện công tác xã hội giáo dục hỗ trợ cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học tập; khen thưởng những học sinh có nhiều thành tích trong học tập.

- Vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn cải tạo cơ sở vật chất  và cảnh quan nhà trường khang trang hơn.

3.5. Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục:

- Xây dựng kế hoạch khảo thí và triển khai trong Hội đồng giáo viên về tham gia các kỳ thi, hội thi trong năm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường.

- Triển khai Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chât lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

- Triển khai công văn số 46/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học. Từ đó phân công nhiệm vụ cho từng nhóm đển tìm các hồ sơ theo gợi ý.

3.6. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục:

          Thường xuyên tuyên truyền cho học sinh về ý nghĩa tầm quan trọng của việc học; chấp hành tốt Luật giao thông; thực hiện nội quy của trường, lớp; ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp; quyền và nghĩa vụ học tập của học sinh; những điều học sinh không được làm trong các tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần, các tiết chủ nhiệm và  hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

          Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và tổng phụ trách đội thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình học sinh của lớp, của trường để có biện pháp giáo dục kịp thời và hiệu quả.

4. Các chỉ tiêu thực hiện:

4.1. Nâng cao chất lượng giáo dục:

- Chỉ đạo giáo viên soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, bám sát vào nội dung giảm tải và chuẩn kiến thức kỹ năng; đối với những môn học có thực hành thí nghiệm tổ trưởng lập kế hoạch để bộ phận thiết bị và giáo viên phụ trách phòng thực hành thí nghiệm cho giáo viên đăng ký thực hiện. Đảm bảo thực hiện đủ các tiết ôn tập cho học sinh và tổ chức kiểm tra định kỳ nghiêm túc đúng quy chế. Trong công tác giáo dục cần kết hợp tốt giữa giáo dục nội dung bài học với giáo dục đạo đức. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và việc ứng dụng nghiên cứu khoa học trong học sinh.

- Năm học 2016 – 2017 nhà trường tiếp tục thực hiện việc đổi mới chương trình theo hướng giảm tải do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành. Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn thực hiện qui chế chuyên môn ở các trường THCS, THPT,PTDTNT  và Trung tâm giáo dục thường xuyên; từng bước hạn chế đối tượng học sinh yếu, kém và học sinh ngồi nhầm lớp. Các tổ chuyên môn và giáo viên dạy bộ môn cần chủ động trong việc lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp kiến thức liên môn; thực hiện tốt việc giáo dục kỹ năng sống đối với những môn học có nội dung tích hợp và tích hợp chương trình giáo dục địa phương đối với các môn Ngữ văn, Lịch sử, Điạ lí; tích hợp giáo dục đạo đức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục pháp luật, giáo dục thực hành tiết kiệm chống lãng phí; chú trọng tuyên truyền giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng tiết kiệm điện nước, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giảm nhẹ thiên tai, an toàn giao thông và chăm sóc giữ gìn các di sản văn hóa của địa phương.

- Tiếp tục thực hiện việc phân loại học sinh ngay từ đầu năm học; từ đó đề ra kế hoạch nâng kém, bồi giỏi kịp thời đúng đối tượng. Chú trọng các tiết giáo dục ngoài giờ lên lớp và các tiết hoạt động ngoại khóa để gây sự hứng thú trong học tập cho các em. Giáo viên cần hướng dẫn và kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà của học sinh khi đến lớp.

- Kết hợp với các ban ngành đoàn thể phân công giáo viên nhận đỡ đầu học sinh cá biệt, học sinh có nguy cơ bỏ học giữa chừng, học sinh yếu kém, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhằm hạn chế mức thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng.

- Tăng cường chỉ đạo việc ra đề kiểm tra, đề thi, chấm điểm, cho điểm; nhận xét kết quả học tập của học sinh đối với các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục sao cho phù hợp với chương trình giảng dạy, từng đối tượng học sinh và năng lực của các em. Thực hiện nghiêm túc việc dạy chương trình tiếng Anh thí điểm theo đề án ngoại ngữ giai đoạn 2008 – 2020.

- Triển khai đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh theo Công văn số 5333/GDTrH-BGDĐT ngày 29/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phấn đấu đến cuối năm chất lượng giáo dục văn hóa đạt được như sau:

 

LOẠI

KHỐI   6

KHỐI   7

KHỐI   8

KHỐI  9

TOÀN TRƯỜNG

Giỏi

19.0

21.9

16.7

17.8

19.0

Khá

27.8

36.6

31.9

43.8

35.0

Trung bình

46.9

36.6

44.4

37.0

41.2

Yếu

6.3

4.9

6.9

1.4

4.9

Kém

00

00

00

00

00

* Tỷ lệ học sinh lên lớp và Tốt nghiệp:

 

Khối

Lên lớp thẳng

Sau thi lại

Xét TN Trung học cơ sở

Thi nghề phổ thông

Lần 1

Lần 2

Khối lớp 6

93.7

98.7

 

 

 

Khối lớp 7

95.1

98.8

 

 

 

Khối lớp 8

93.1

100

 

 

100%

Khối lớp 9

 

 

98.6

 

 

* Học sinh lên lớp thẳng: 95.1%, sau thi lại 99.1% ( các khối 6,7,8)

* Học sinh giỏi các cấp:

- Học sinh giỏi trường: 65

- Học sinh giỏi huyện: 28

- Học sinh giỏi tỉnh: 02

* Chỉ tiêu và kết quả của từng bộ môn:

- Chỉ tiêu học kì I

 

Môn

 

Khối 6

% trở lên

Khối 7

% trở lên

Khối 8

% trở lên

Khối 9

% trở lên

Tỷ lệ chung

% trở lên

Phụ chú

VĂN

75.9

73.2

76.4

78.1

75.8

 

SỬ

88.6

84.1

87.5

87.7

86.9

 

ĐỊA

88.6

84.1

87.5

87.7

86.9

 

GDCD

86.1

85.4

83.3

80.8

84.0

 

TOÁN

72.2

79.3

80.6

64.4

74.2

 

VẬT LÝ

73.4

79.3

75.0

83.6

77.8

 

HÓA HỌC

 

 

83.3

83.6

83.4

 

SINH HỌC

84.8

82.9

81.9

87.7

84.3

 

C. NGHỆ

78.5

82.9

77.8

87.7

81.7

 

ANH VĂN

73.4

78.0

75.0

69.9

74.2

 

THỂ DỤC

98.7

97.6

98.6

100

98.7

Đạt yêu cầu

Â. NHẠC

98.7

97.6

98.6

100

98.7

M.THUẬT

98.7

97.6

98.6

100

98.7

TIN HỌC

91.1

89.0

95.8

95.9

92.8

 

Điện dân dụng

 

 

87.5

 

 

 

 

- Chỉ tiêu chất lượng cuối năm

MÔN

KHỐI LỚP VÀ CHẤT LƯỢNG

Toàn trường

KHỐI 6

KHỐI 7

KHỐI 8

KHỐI 9

VĂN

89.9

92.7

91.7

91.8

91.5

SỬ

92.4

93.9

93.1

95.9

93.8

ĐỊA

92.4

93.9

95.8

95.9

94.4

GDCD

93.7

95.1

94.4

95.9

94.8

TOÁN

89.9

90.2

91.7

90.4

90.5

VẬT LÝ

91.1

91.5

91.7

93.2

91.8

HÓA HỌC

 

 

94.4

95.9

95.2

SINH HỌC

92.4

91.5

94.4

95.9

93.5

C. NGHỆ

91.1

95.1

93.1

95.9

93.8

ANH VĂN

91.1

92.7

91.7

93.2

92.2

THỂ DỤC

98.7

98.8

100

100

99.3

Â. NHẠC

98.7

98.8

100

100

99.3

M.THUẬT

98.7

98.8

100

100

99.3

TIN HỌC

93.7

93.9

91.7

97.3

94.1

Điện dân dụng

 

 

 

 

 

4.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ:

4.2.1. Bồi dưỡng quản lý giáo dục:

          Định hướng đào tạo, bồi dưỡng từ nay cho đến năm 2020 về công tác quản lý giáo dục:

- Năm học: 2016 – 2017 phó hiệu trưởng học lớp cử nhân quản lý giáo dục ( nếu có mở lớp).

- Năm học: 2018 – 2019 Hiệu trưởng học lớp thạc sĩ quản lý (nếu có mở lớp).

- 100% tổ trưởng chuyên môn có chứng chỉ quản lý; 50% tổ phó tham gia bồi dưỡng chứng chỉ quản lý (nếu có mở lớp).

- Đối với giáo viên chủ nhiệm cử thầy Phan Tiến Phúc tham gia bồi dưỡng công tác chủ nhiệm , sau đó bồi dưỡng lại cho giáo viên chủ nhiệm.

4.2.2. Giáo viên

            Định hướng đào tạo, bồi dưỡng từ nay cho đến năm 2020 cho đội ngũ giáo viên của trường cụ thể như sau.

4.2.2.1. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn:

          - Năm 2016: Học nâng chuẩn 02 giáo viên (Thầy Phan Tiến Phúc – ĐHSP Mỹ thuật; cô Nguyễn Thị Kim Hương – ĐHSP Sinh).

          - Năm 2017 : Học nâng chuẩn 02 giáo viên ( Thầy Phan Tiến Phúc – ĐHSP Mỹ thuật; cô Nguyễn Thị Kim Hương – ĐHSP Sinh). Cuối năm 2017 tốt nghiệp 02 giáo viên.

          - Từ năm 2017 – 2020  đưa 01 giáo viên học để đạt chuẩn CĐSP Lý hoặc tương đương ( nếu có).

          - Năm học: 2019 – 2020 Phó hiệu trưởng học lớp thạc sĩ Tiếng Anh.

4.2.2.2. Bồi dưỡng thường xuyên:

          Đảm bảo 100% cán bộ quản lý và giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên theo Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS.

4.2.2.3. Bồi dưỡng chính trị:

          - 100%  giáo viên, nhân viên là đảng viên có trình độ sơ cấp chính trị trở lên ( Sơ cấp chính trị hiện có 06 đồng chí: Linh, Phúc, Trần Tuấn, Kết, Dứt,

Mỹ Dung).

          - Giáo viên thuộc đối tượng quy hoạch cán bộ quản lý giáo dục phải có trình độ trung cấp chính trị ( hiện có 02 đồng chí: Đ/c Tâm; Đ/c Vĩnh ), tiếp tục cho 01 đồng chí bồi dưỡng trung cấp chính trị.

4.2.2.4. Bồi dưỡng ngoại ngữ:

          - Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đương nhiệm và hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong diện quy hoạch có đủ trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn quy định đối với từng loại chức danh hoặc vị trí việc làm.

          - Đối với cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp mà không phải là giáo viên dạy môn tiếng Anh: Khuyến khích đạt chứng chỉ tiếng Anh theo khung đánh giá năng lực ngôn ngữ của cộng đồng chung Châu Âu (CEFR).

            - Năm học: 2017 – 2018  phó hiệu trưởng học A2 Tiếng pháp.

          - Đối với giáo viên dạy tiếng Anh phải có chứng chỉ ngoại ngữ khác để đủ điều kiện theo từng loại chức danh nghề nghiệp.

4.2.2.5. Bồi dưỡng tin học:

          - Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đảm bảo sử dụng được phần mềm tin học ứng dụng cho công tác quản lý.

          - Đối với giáo viên yêu cầu có khả năng sử dụng các phần mềm ứng dụng trong chuyên môn ( phần mềm soạn giảng).

          - Đối với nhân viên ( chuyên trách và kiêm nhiệm) đảm bảo đạt trình độ tin học theo chuẩn của ngạch, có khả năng sử dụng các phần mềm ứng dụng trong các hoạt động nghiệp vụ theo tiêu chuẩn của từng chức danh.

4.2.2.6. Bồi dưỡng theo yêu cầu thực tiễn:

          - Cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán tham gia các lớp tập huấn để nhân rộng cho đội ngũ giáo viên của trường.

          - Hàng năm ban giám hiệu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn hè và bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch bồi dưỡng của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

4.2.2.7. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên trường học:

          - Năm học: 2016 – 2017  nhân viên văn thư tham gia học Đại học Văn thư lưu trữ hệ vừa làm vừa học.

          - Từ năm 2016 – 2020 nhân viên kế toán tham gia lớp trung cấp kế toán (khi có mở lớp).

          - Nhân viên thư viện, thiết bị: Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện, thiết bị khi có mở lớp.

          - Cán bộ làm công tác tư vấn học đường có chứng nhận tham gia bồi dưỡng công tác tư vấn học đường.

4.3. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn:

4.3.1. Đổi mới phương pháp dạy học:

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh; giúp học sinh vận dụng kiến thức và kỹ năng theo tinh thần Công văn số: 3535/BGDĐT- GDTrH ngày 27 tháng 5 năm 2013 của về áp dụng phương pháp “ Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; Công văn số: 5555/BGDĐT  ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành; khắc phục lối truyền thụ kiến thức một chiều, ghi nhớ máy móc; tăng cường kỹ năng thực hành cho học sinh. Chú ý dạy học theo hướng phân hóa từng đối tượng học học sinh trong lớp theo chuẩn kiến thức và kỹ năng và năng lực của học sinh.

- Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học theo cách tự giải quyết vấn đề và kỹ năng thực hành của các em; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác soạn giảng; giáo dục tích hợp những môn học có kiến thức liên quan. Chú ý dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh.

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, các tổ trưởng chuyên môn và giáo viên thực hiện dự giờ, hội giảng, thao giảng thăm lớp để có biện pháp giúp đỡ kịp thời.

- Ứng dụng phần mềm soạn giảng một cách có hiệu quả.

- Chỉ tiêu:

+ 100% giáo viên thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kỹ năng và nội dung giảm tải.

+ 100% giáo viên thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy –học. Quan tâm đến việc soạn giảng giáo án điện tử E-Learning.

+ 100% giáo viên bộ môn thực hiện việc mượn và sử dụng đồ dùng dạy học theo danh mục thiết bị sẵn có.

+ Mỗi giáo viên làm ít nhất 01 đồ dùng dạy học/ năm.

+100% giáo viên thực hiện dự giờ theo Công văn số 805/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục & Đào tạo ngày 01 tháng 10 năm 2014 về việc điều chỉnh hồ sơ sổ sách sinh hoạt chuyên môn.

4.3.2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học:

- Giáo viên bộ môn cần đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động dạy học; chú ý hoạt động  trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh  hướng dẫn các em cách học ở nhà, ngoài ra cũng hướng dẫn các em biết chọn lọc nội dung học tập trên mạng và các hệ thống thông tin khác. Hướng dẫn học sinh học tập theo nhóm và theo cụm.

- Tổ chức và động viên học sinh tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật theo Công văn số 2410/BGDĐT-GDTrH ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ giáo dục – Đào tạo và cuộc thi kiến thức liên môn. Tăng cường khâu thực hành thí nghiệm của học sinh.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong hoạt động dạy học. Triển khai chương trình dạy học gắn với sản xuất kinh doanh và dịch vụ đối với những môn học có liên quan.

- Giáo dục truyền thống học tập cho học sinh thông qua các tiết hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; các hoạt động ngoại khóa,...

- Thực hiện đổi mới công tác dự giờ theo hướng đánh giá hoạt động học tập của học sinh.

- Chỉ tiêu:

+ 100% giáo viên hướng dẫn học sinh biết cách tự học ở nhà.

+ 100% giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành thí nghiệm đối với những môn học có nội dung thực hành.

+ Mỗi tổ thực hiện 01 tiết dự giờ theo hướng đánh giá hoạt động học tập của học sinh và 01 tiết dạy kiến thức liên môn.

4.3.3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá:

- Thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế tất cả các khâu ra đề thi, coi thi, chấm thi.Thực hiện kiểm tra định kỳ đúng quy định.

- Thực hiện có hiệu quả phần mềm ra đề kiểm tra, đề thi.

- Đánh giá học sinh bằng nhiều hình thức như: đánh giá về phương pháp học tập, khả năng hứng thú học tập của học sinh. Trong quá trình đánh giá giáo viên cần có biện pháp giúp học sinh học tập đúng đắn hơn.

- Kết hợp đánh giá phù hợp, hợp lý giữa hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận; giữa kiểm tra lý thuyết với kiểm tra thực hành; đối với những môn học có tính xã hội và nhân văn khi ra đề kiểm tra giáo viên cần có những câu hỏi mở để đánh giá ý nghĩ của các em trước một vấn đề có liên quan. Việc kiểm tra đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng hay không.

- Tăng cường câu hỏi và bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Chỉ đạo giáo viên và học sinh tích cực tham gia Diễn đàn trên mạng (http://truonghocketnoi.edu.vn) về đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh.

- Tổ chức kiểm tra chung  các bài kiểm tra từ 1 tiết trở lên, để giảm tiêu cực trong công tác kiểm tra đánh giá, tổ chức việc kiểm tra chung theo môn học của các khối 6,7,8 và các môn Tin học, Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc của khối 9. Riêng các môn còn lại của khối 9 thi theo đề thống nhất của Phòng Giáo dục ra.

- Thực hiện đánh giá đúng theo Thông tư số 58/ BGDĐT  ngày 15/12/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo Thông tư  về việc đánh giá xếp loại học sinh THCS Và THPT.

- Nâng cao chất lượng bài kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì  và kiểm tra học kì cả lý thuyết và thực hành.

- Nghiêm túc thực hiện việc xây dựng ma trận đề kiểm tra cho mỗi chương; mỗi học kì, khi chấm bài kiểm tra phải có nhận xét, động viên sự tiến bộ của học sinh. Những nhận xét phải xác thực để giúp các em thấy được sự tiến bộ của mình, bên cạnh đó các em cũng thấy được những hạn chế cần khắc phục.

- Đối với môn Giáo dục công dân, cần kết hợp giữa đánh giá bằng cho điểm mức độ đạt được về kiến thức và kỹ năng với sự theo dõi sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh.

- Đối với môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí đổi mới kiểm tra đánh giá  theo hướng hạn chế yêu cầu học sinh chỉ ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học.

- Đối với môn Tiếng Anh theo chương trình thí điểm của lớp 6,7 thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo hướng dẫn của Công văn 5333/GDTrH-BGDĐT ngày 29/9/2014 của Bộ Giáo dục

-Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên thực hiện ra đề kiểm tra đúng với nội dung bồi dưỡng chuyên môn hè và theo sự thống nhất chung của tổ bộ môn do Sở Giáo dục tổ chức.

- 100% cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc công tác coi thi, chấm thi.

4.3.4. Về sinh hoạt các tổ chuyên môn:

Mỗi tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ 2 lần/tháng, tập trung các nội dung sau:

-Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch cá nhân theo từng học kỳ và năm học; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của mỗi tổ viên hàng tuần, tháng; đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời uốn nắn mặt hạn chế và phát huy mặt mạnh của từng cá nhân nhằm từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy và hiệu quả hoạt động.

- Đánh giá các mặt làm được, chưa được cụ thể, sâu sát trong tuần, tháng và đề ra kế hoạch tháng tới tránh hình thức hành chánh; (tổ chức sinh hoạt qua trường học kết nối)

- Sinh hoạt tổ chuyên môn cần tập trung: 

+ Thảo luận, rút kinh nghiệm việc thiết kế giáo án và soạn đề kiểm tra theo hướng phát triển năng lực của học sinh, các bài dạy khó cần tập trung tìm các giải pháp đảm bảo giảng dạy có chất lượng và hiệu quả; Chú ý sinh hoạt tổ phải theo hướng nghiên cứu bài học.

+ Tập trung xây dựng và dạy 2 chuyên đề (chủ đề)/1 học kỳ /1 môn theo kế hoạch chuyên môn của năm học 2016-2017.

* Lưu ý: tập trung thực hiện đảm bảo khung phân phối chương trình các môn học hiện hành về số tiết. Riêng việc dạy học theo chủ đề, các tổ chuyên môn phối hợp xây dựng ít nhất 02 chủ đề/ 1 môn học /năm học theo từng tổ trình cho Ban giám hiệu duyệt để thực hiện.

- Trao đổi kinh nghiệm về soạn bài giảng có ứng dựng CNTT; giáo dục kỹ năng sống, lồng ghép giáo dục môi trường, tiết kiệm năng lượng và chương trình giáo dục địa phương ở từng bộ môn thích hợp và đạt hiệu quả. Đặc biệt chú ý thảo luận về các kỹ thuật dạy học hướng tích cực hóa các hoạt động của học sinh một cách chủ động và sáng tạo;

- Tìm các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, nhất là công tác nâng kém, bồi giỏi; kéo giảm học sinh bỏ học giữa chừng,...

- Thảo luận về các yêu cầu của nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm thực hiện đạt hiệu quả;

- Bồi dưỡng giáo viên có tay nghề yếu, đồng thời tạo nguồn giáo viên dạy giỏi các cấp.

- Xây dựng ngân hàng đề, câu hỏi theo hướng kiểm tra năng lực học sinh.

4.3.5. Về thao giảng, dự giờ, mở các chuyên đề, hội giảng:

- Chấm trả bài kiểm tra đúng theo quy định, phải có sửa sai cho học sinh. Học sinh nghỉ phải được kiểm tra lại.

- Điểm kiểm tra cập nhật vào số gọi tên, ghi điểm 02 tuần/lần. GVCN nhắc nhở GVBM vào điểm đúng qui định.

- Giáo án phải được soạn mới. Khi lên lớp, mang giáo án đã được duyệt ký. Khi có yêu cầu kiểm tra giờ dạy giáo viên phải trình bày đầy đủ hồ sơ.

- Dự giờ thăm lớp thường xuyên đúng qui định, khi dự phải ghi chép đủ nội dung diễn biến tiết dạy.

+ Giáo viên dự tối thiểu: 10 tiết/HK, 20 tiết/năm học. (không tính hội giảng và thao giảng theo cụm)

+ Tổ trưởng bộ môn: 10 tiết/học kỳ

+ Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng: dự ít nhất 1 tiết/tuần.

-Thực hiện nghiêm công tác thao giảng. Riêng hội giảng tổ trưởng thảo luận và chọn giáo viên dạy (cần luân chuyển để trao đổi học hỏi kinh nghiệm)

- Trong trao đổi học hỏi rút kinh nghiệm cần thống nhất quan điểm “Đấu tranh để thống nhất thực hiện”.

- Thực hiện nghiêm túc theo phân công việc dạy chủ đề tự chọn, môn học tự chọn để nâng cao chất lượng bộ môn.

-  Không có giáo viên bị xếp loại tay nghề kém.

-  100% giáo viên sử dụng giáo án vi tính.

-  Mỗi giáo viên thực hiện 02 tiết giáo án UDCNTT/năm.

-  Dạy ít nhất 52 tiết thao giảng.

-  Hội giảng cấp huyện, tỉnh theo chỉ đạo của cấp trên.

4.3.6. Về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý:

a.  Chỉ tiêu:

-   Tiếp tục sử dụng các phần mềm (PMIS, phần mềm kế toán, adobe presenter, …) và sử dụng phần mềm quản lý đề thi hiệu quả.

-   Mỗi CBGV đều có địa chỉ email và nối mạng internet.

-   Bước đầu trao đổi thông tin trên địa chỉ “trường học kết nối”.

-   Sử dụng tốt phần mềm SMAS.

-   Các tổ có ít nhất từ 12 bài giảng ứng dụng CNTT trở lên có chất lư­ợng của các môn học để nhập vào kho dữ liệu. (Ngân hàng bài giảng có ứng dụng CNTT của trường).

-   Sử dụng có hiệu quả phần mềm EMIS, PMIS.

-   100% giáo viên biết sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, CBGV có chứng chỉ tin học A trở lên 100%.

-   100% giáo viên biết sử dụng các phần mềm dạy học và tự soạn giáo án điện tử, khai thác tài nguyên trên mạng.

b.  Biện pháp:

-   Tổ chức học tập nâng cao ứng dụng CNTT tại trường (nhờ giáo viên dạy tin học giúp đỡ).

-   Chủ động phổ cập tin học cơ bản: Soạn thảo văn bản, giáo án, khai thác Internet, sử dụng thư điện tử, phần mềm trình chiếu cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

-   Tiếp tục cập nhật dữ liệu phần mềm EMIS, PMIS định kỳ theo quy định của Phòng giáo dục.

-   Tổ chức các chuyên đề trong tổ, nhóm chuyên môn về đổi mới phương pháp giảng dạy có sử dụng CNTT để nâng cao chất lượng bài giảng. (Tránh lạm dụng, hình thức, không phát huy tính tích cực của học sinh)

-   Ứng dụng CNTT vào xây dựng ngân hàng đề, quản lý chất l­ượng giáo dục đạt hiệu quả và có chất l­ượng cao. Chỉ đạo các tổ có ngân hàng đề phong phú, chất l­ượng và th­ường xuyên cập nhật theo từng năm từng học kỳ.

4.4. Kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

4.4.1. Về kiểm định chất lượng

- Thực hiện theo thông tư số 42/2012/TT-BGD&ĐT ngày 23/11/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

- Hoàn thiện hệ thống hồ sơ sổ sách, bổ sung minh chứng phục vụ công tác kiểm định chất lượng theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành.

4.4.2. Về xây dựng trường đạt chuẩn

- Tiếp tục duy trì việc tổ chức thực hiện thường xuyên kế hoạch kiểm tra, rà soát lại các hồ sơ của từng tiêu chuẩn từ đầu năm học và phân công cho từng bộ phận cá nhân phụ trách hồ sơ từng tiêu chuẩn cụ thể, có trách nhiệm hoàn thiện, bổ sung đầy đủ, đúng qui định; có kế hoạch sắp xếp đủ và hợp lý các phòng,…đồng thời huy động lực lượng tham gia xây dựng nhằm duy trì kết quả trường đạt chuẩn quốc gia

- Tiếp tục thực hiện tốt đổi mới PPDH, nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục  đảm bảo đạt tỷ lệ học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi các cấp; giảm tỷ lệ học sinh yếu và học sinh lưu ban hàng năm . Kết hợp bằng nhiều giải pháp để hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học  giữa chừng không quá 1%.

- Tích cực huy động công tác xã hội hoá giáo dục để cải tạo cơ sở vật chất của trường, tạo cảnh quan nhà trường “ xanh – sạch – đẹp”.

4.4.3. Về thực hiện 02 tiêu chí nông thôn mới

Tiêu chí 5: Trường học

- Trường phấn đấu đến năm học  2017-2018  phòng thực hành thí nghiệm bộ môn Hóa – Sinh  có đủ phương tiện trang thiết bị thực hành thí nghiệm.

* Giải pháp: Trường tham mưu với lãnh đạo Phòng Giáo dục có kế hoạch mua sắm trang thiết bị cho phòng thực hành thí nghiệm Hóa - Sinh.

Riêng nhà tập đa năng,  nhà kho trường sẽ tiếp tục tham mưu với lãnh đạo các cấp để xây dựng .

Hiện nay hệ thống thoát nước của trường đảm bảo; tuy nhiên, vào những ngày mưa nhiều khu vực sân trường còn đọng nước.

Tiêu chí 14: Giáo dục

Giữ vững và nâng chất lượng tiêu chí về Giáo dục của trường

* Giải pháp thực hiện: - Ban tư vấn hướng nghiệp làm tốt công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, giúp các em có định định hướng rõ ràng cho tương lai của mình sao cho phù hợp với năng lực của bản thân để các em không đủ điều kiện để tiếp tục học  trung học phổ thông thì các em tham gia học bổ túc hoặc học nghề.

- Kết hợp với Trung tâm học tập cộng đồng của xã nắm lại đối tượng học các lớp học nghề ở địa phương đã có giấy chứng nhận nghề do cấp có thẩm quyền cấp để tính tỷ lệ cho tiêu chí 14.

4.5. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục

4.5.1. Tỷ lệ huy động các độ tuổi

4.5.2. Tỷ lệ tốt nghiệp, hoàn thành chương trình

4.5.3. Mức độ đạt của địa phương

4.6. Nâng cao chất lượng các phong trào:

4.6.1. Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên và đảng viên trong chi bộ.

- Tổ chức cho đảng viên và giáo viên, nhân viên của trường đăng ký học tập theo nhiệm vụ được phân công.

- Mọi cán bộ giáo viên, đảng viên, nhân viên của trường cần quan tâm đến việc làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác khi thực hiện nhiệm vụ giao.

- Làm tốt công tác tuyên dương, nhân rộng  những cán bộ, giáo viên, đảng viên và nhân viên thực hiện tốt Chỉ thị trên

4.6.2. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

Nội dung 1: Xây dựng trường lớp “Xanh – Sạch – Đẹp - An toàn”.

Yêu cầu:

- Đảm bảo an toàn sạch sẽ, có cây xanh bóng mát tạo môi trường ngày càng đẹp hơn, phòng học đảm bảo đủ ánh sáng, thoáng mát; bàn ghế phù hợp với lứa tuổi học sinh.

- Tổ chức cho học sinh trồng thêm cây xanh, hoa kiểng vào các bồn hoa và chăm sóc cây thường xuyên .

- Đảm bảo vệ sinh trường, lớp và khu vực nhà vệ sinh sạch sẽ.

- Học sinh tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vệ sinh chung nơi công cộng và vệ sinh cá nhân.

- Giáo viên chủ nhiệm cùng học sinh của lớp thảo luận và trang trí lớp học theo hướng xanh hóa, tạo không khí trong lành, thân thiện.

Giải pháp thực hiện:

- Tổ chức cho học sinh  chăm sóc và bảo vệ cây trồng; trồng hoa và chăm sóc hoa, có phân công bảo vệ hoa theo từng lớp.

- GVCN mỗi lớp kết hợp với TPT chỉ đạo học sinh  trang trí xanh hoá lớp học tạo không khí lớp học thoải mái, mát mẽ từ đó tạo cho học sinh tích cực hơn trong học tập.

- Hàng ngày học sinh trực quét dọn vệ sinh lớp và khu vức cầu thang các phòng học; Nhân viên phục vụ quét dọn khu vực cổng, sân trường nhà vệ sinh, tạo môi trường sạch đẹp thu hút học sinh đến trường, nhằm giảm tỉ lệ học sinh bỏ học.

- Phân công giáo viên trực đêm nghiêm túc bảo vệ tài sản nhà trường. phân công trực ban theo dõi hoạt động của giáo viên và học tập của học sinh theo từng buổi.

- Giáo dục ý thức giữ gìn và bảo vệ của công, (không leo trèo, bẻ phá cây trồng, không leo lên bàn, không vẽ viết bậy), không vứt rác bừa bãi.

- Giáo dục học sinh lễ phép với thầy cô, người lớn tuổi, giao tiếp hoà nhã với bạn bè.

- Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, học sinh chủ động tích cực, tạo cho các em có cảm giác gần gũi với mái trường của mình. Từ đó các em có được sự hứng thú trong học tập vui chơi cũng như các hoạt động xã hội. Qua đó phát huy được tính sáng tạo của các em, các em sẽ thấy rằng mỗi ngày đến trường là một niềm vui và bổ ích.

- Thường xuyên sinh hoạt giáo dục học sinh về ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ gìn vệ sinh công cộng, vệ sinh cá nhân. Lồng ghép giáo dục cho học sinh  trong các tiết dạy có nội dung giáo dục về bảo vệ môi trường, sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt chủ nhiệm,…

- Cải tạo hệ thống sân trường  đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia các trò chơi do trường tổ chức, tạo môi trường sạch- đẹp để học sinh thích được đến trường.

- Ngay từ đầu năm học nhà trường cho học sinh các khối lớp ký bảng cam kết tham gia xây dựng “ trường học thân thiện, học sinh tích cực” và ký cam kết an toàn về an ninh trật tự trường học theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “ An toàn về  an ninh trật tự”;

          Nội dung 2: Dạy học có hiệu quả phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh ở mỗi địa phương giúp các em tự tin trong học tập.

     Yêu cầu

- Giáo viên tích cực trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra

đánh giá  nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và có ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh. Tích cực tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm và đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

- Học sinh được khuyến khích đề xuất sáng kiến và cùng thầy cô thực hiện các giải pháp để việc dạy và học có hiệu quả ngày càng cao. Các em được tham gia nghiên cứu khoa học đối với những môn học như: Vật lý; Hóa  học; Sinh học.

     Giải pháp thực hiện:

- Xây dựng nội dung kế hoạch giảng dạy theo chuẩn kiến thức , kỹ năng phù hợp đối tượng học sinh, phù hợp với nhu cầu phát triển giáo dục tại địa phương. Nội dung học tập gắn với thực tiển nhằm rèn luyện kỹ năng, vốn sống của học sinh.

- Tăng cường khâu sử dụng đổi mới phương pháp giảng dạy phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong quá trình dạy học. Thay đổi trong việc đánh giá cách học của học sinh

- Sử dụng và khai thác triệt để thiết bị dạy học, kích thích sự tìm hiểu nêu vấn đề, gây hứng thú trong học tập cho học sinh.

- Thường xuyên tham mưu với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành trang bị thêm thiết bị đồ dùng dạy học cho các phòng bộ môn để rèn luyện kỹ năng thực hành của học sinh, từ đó giáo dục học sinh gắn lý thuyết với thực tế.

- Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức từng môn học trên cơ sở  kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ tạo sự phát triển toàn diện cho học sinh.

- Tổ chức ứng dụng CNTT  trong giảng dạy (thông qua các tiết thao giảng, hội giảng và bài giảng điện tử E- learning và sử dụng có hiệu quả các phần mềm hiện có của đơn vị).

- Tổ chức lấy ý kiến về đổi mới phương pháp học tập và trao đổi kinh nghiệm học tập lẫn nhau giữa các đơn vị trường trong cụm.

- Thầy cô giáo phải thân thiện với học sinh trong giảng dạy và giáo dục, luôn trao dồi chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kịp thời tri thức mới, áp dụng phương pháp dạy học tích cực, gợi cảm hứng thú cho học sinh làm cho các em chủ động tìm tòi sáng tạo trong học tập.

- Kết hợp với đoàn đội tổ chức những buổi “hội thảo học tập” để các em có điều kiện nêu lên những suy nghĩ của mình dưới sự định hướng của nhà trường và giáo viên.

- Giáo viên giảng dạy phải bám sát đối tượng, phân hoá được đối tượng học sinh để phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi và giúp đỡ  học sinh yếu kém, đối xử công bằng với học sinh, không bỏ rơi học sinh nào, không để học sinh tự ti, chán học. Đối với giáo viên dạy khối 6 cần phải nắm rõ học sinh yếu những gì để có biện pháp giáo dục phù hợp.

- Phải thân thiện với học sinh trong đánh giá kết quả rèn luyện học tập của các em, đánh giá phải công bằng không chạy theo thành tích. Trong quá trình đánh giá cần phải phù hợp với từng đối tượng học sinh và có lời khen đối với những học sinh yếu đã có tiến bộ.

- Phát động phong trào thi đua  “Thầy cô giáo thân thiện” điển hình trong nhà trường .

-Thầy cô giáo thân thiện trong cách đánh giá kết quả rèn luyện, học tập của học sinh; thực hiện đánh giá công bằng, khách quan không chạy theo thành tích, phải thân thiện với mọi đối tượng học sinh;

- Mỗi thầy, cô giáo phải tự làm thêm các đồ dùng dạy học trong khả năng để giúp cho các em tiếp thu bài học được dễ dàng hơn.

- Thành lập các câu lạc bộ học tập như: Câu lạc bộ Tiếng anh; câu lạc bộ Toán học,đôi bạn cùng tiến,...

          Nội dung 3: Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

     Yêu cầu:

- Rèn luyện kỹ năng ứng xử hợp lý trong giao tiếp, các tình huống trong cuộc sống, tạo thói quen và kỹ năng làm việc, học tập sinh hoạt theo nhóm.

- Rèn luện sức khoẻ và ý thức bảo vệ sức khoẻ, kỹ năng phòng, chống tai nạn giao thông và các tai nạn thương tích khác.

- Rèn luyện kỹ năng ứng xử có văn hoá, chung sống hoà bình đoàn kết phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội và kỹ năng từ chối khi thấy việc đó không có lợi cho mình.

     Giải pháp thực hiện:

- Giáo dục rèn luyện kỹ năng giao tiếp ứng xử phù hợp với các tình huống, thói quen làm việc, hoạt động học tập theo nhóm thông qua các tiết HĐNGLL, hoạt đồng ngoại khóa và HĐXH.

- Tổ chức phong trào quyên góp, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ, phong trào an ninh xã hội,…

- Giáo dục ý thức giữ gìn và bảo vệ sức khoẻ như: thực hiện ăn chín, uống chín, ATGT, đuối nước, tai nạn về điện và các tai nạn khác bằng nhiều hình thức tổ chức (sinh hoạt dưới cờ, HĐNGLL, lồng ghép vào môn GDCD và các môn học khác có nội dung lồng ghép).

- Tổ chức cho học sinh đăng ký về thực hiện phòng chống HIV/AIDS, ATGT, tệ nạn xã hội, các tai nạn khác,..

- Tổ chức học tập điều lệ trường trung học (những điều cấm đối với học sinh, giáo dục kỹ năng ứng xử có văn hoá trong nhà trường và ngoài cộng đồng xã hội).

- Chỉ đạo  bộ phận đoàn đội tổ chức các hoạt động phù hợp thiết thực nhằm làm cho việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh có tính tự nhiên và hiệu quả (tổ chức cuộc thi, các trò chơi,..)

          Nội dung 4: Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh.

     Yêu cầu:

- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao một cách thiết thực khuyến khích sự tham gia chủ động tự giác của học sinh.

- Tổ chức các trò chơi dân gian và các hoạt động vui chơi giải trí khác phù hợp với lứa tuổi học sinh và tình hình thực tế ở đơn vị.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để tất cả các em học sinh đều được tham gia.

     Giải pháp thực hiện:

- Tổ chức ngày về nguồn (18/11) và tuần lễ về nguồn (từ 17/11 đến 22/11)  bằng nhiều hình thức: Sinh hoạt tập thể lớp, sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoài giờ lên lớp, văn nghệ…

- Tổ chức văn nghệ các buổi sinh hoạt vui chơi tập thể lồng ghép với các tiết HĐNGLL hàng tháng.

- Tổ chức sưu tầm và phổ biến các trò chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi học sinh trong các buổi sinh hoạt tập thể, tổ chức hội  trại . Đẩy mạnh phong trào văn nghệ, TDTT để tuyển chọn và thành lập đội tuyển dự thi cấp huyện.

- Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường để tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho học sinh được đồng bộ, an toàn và có hiệu quả.

Nội dung 5: Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá cách mạng ở địa phương.

     Yêu cầu:

- Trường nhận chăm sóc di tích lịch sử, văn hoá hoặc di tích cách mạng ở địa phương, góp phần làm cho di tích sạch đẹp, tuyên truyền giới thiệu công trình, di tích lịch sử địa phương với bạn bè.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức giáo dục truyền thống văn hoá dân tộc và tinh thần cách mạng một cách có hiệu quả cho tất cà học sinh, phối hợp tốt với chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương phát huy giá trị các di tích lịch sử, cách mạng cho cuộc sống cộng đồng ở địa phương, khách du lịch (nếu có).

     Giải pháp thực hiện:

- Phối hợp chặt chẽ với cán bộ văn hoá thông tin xã, chính quyền địa phương để nhận chăm sóc nhà bia ghi tên các liệt sĩ .Tổ chức đánh giá và biểu dương cá nhân tập thể có nhiều đóng góp bảo vệ di tích và phát huy giá trị di tích.

- Phối hợp với Đoàn đội trong và ngoài nhà trường:

     + Tổ chức cho HS tìm hiểu ý nghĩa, giá trị lịch sử văn hoá, các di tích lịch sử cách mạng ở địa phương mà nhà trường nhận chăm sóc.

     + Xây dựng kế họach, phân công các lớp chăm sóc bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá thường xuyên.

     + Trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trong di tích lịch sử văn hoá địa phương.

- Khuyến khích giáo viên dạy các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, GDCD…đưa vào bài giảng các nội dung gắn với di tích lịch sử, văn hoá ở địa phương. Giáo dục về truyền thống cách mạng của địa phương theo nội dung quyển Lịch sử xã Hưng Mỹ.

- Phong trào thanh thiếu nhi

- Đạo đức nhà giáo

- Khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

Khơi dậy và phát huy lòng tự trọng nghề nghiệp và niềm tự hào của mỗi thầy cô giáo về trách nhiệm và sứ mạng vẽ vang của mình đối với thế hệ trẻ và tương lai của đất nước Việt Nam nói chung và của Xã Hưng Mỹ nói riêng.

          Khơi dậy ý thức trách nhiệm và khát vọng học tập, phấn đấu cùa mỗi học sinh về tương lai của chính bản thân vì gia đình, vì quê hương và vì sự phát triển bền vững của đất nước. Trên cơ sở đó, kiên quyết chống gian dối với mọi hình thức trong học tập, thi cử. Ngoài ra, còn phải chú trọng học tập và rèn luyện để có năng lực thực chất và chuẩn bị cho học sinh vào đời; làm người; có nghề.

         Phát hiện biểu dương kịp thời những cá nhân, tập thể, tích cực chống tiêu cực trong thi cử và không chấp nhận bệnh thành tích trong giáo dục.

         Phát huy tinh thần học tập, tự rèn, tích cực, chủ động, sáng tạo, dũng cảm và bình tâm của thầy, cô giáo và học sinh trong cuộc vận động.

         Cuộc triển khai ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm học 2006-2007 và duy trì  bền vững những năm tiếp theo. Mỗi thành viên, cán bộ giáo viên của nhà trường phải có sự chuẩn bị kỹ từ nội dung đến kế hoạch triển khai, quán triệt thực hiện cuộc vận động.

         Cuộc vận động được cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp lãnh đạo cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể, đặc biệt là công đoàn nhà trường, hội cha mẹ học sinh, hội khuyến học.

         Ngay từ đầu năm học 2016 - 2017 nhà trường cùng mỗi thầy cô giáo, mỗi học sinh cần tạo sự chuyển biến về chất lượng dạy thực, học thực, thi thực và trung thực trong thi đua. Công tác xây dựng kế hoạch năm học, công tác quản lý giáo dục, công tác thanh tra, kiểm tra, công tác thi đua phải được quán triệt và phục vụ thiết thực, hiệu quả cuộc vận động này.

        Đến cuối năm học 2016 - 2017: Uy tín và niềm tin đối với đội ngũ thầy, cô giáo của nhà trường được khẳng định nâng lên. Việc kiểm tra thi cử, chấm điểm chất lượng học tập của học sinh được tổ chức nghiêm túc và đánh giá đúng thực chất, chất lượng về đạo đức tác phong của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường sẽ được củng cố.

Tổ chức ký cam kết thực hiện cuộc vân động “ Hai không” ngay từ đầu năm học. Vận động các cá nhân, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện đăng ký thực hiện cuộc vận động.

Thực hiện tốt công tác quản lý các hoạt động dạy – học trong nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục.

Tổ chức các hoạt động vui chơi cho học sinh. Tổ chức cho học sinh tham gia các kỳ thi, hội thi, cuộc thi nhằm tạo điều kiện cho học sinh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao nhận thức, giáo dục tình yêu quê hương đất nước, khơi dậy tinh thần hiếu học trong học sinh.

Thực hiện mở chuyên đề, tổ chức dự giờ thăm lớp.

Kết hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh để giáo dục toàn diện cho học sinh.

Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của địa phương, ban đại diện cha mẹ học sinh qua tâm, hỗ trợ, động viên các đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học. Tổ chức phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi để đạt chỉ tiêu kế hoạch năm học.

- Trường học an toàn, cơ quan văn hóa

- Thi đua, khen thưởng:

+ Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm học đề ra, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

+ Tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên đăng ký các danh hiệu thi đua và đăng ký viết sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học ngay trong Hội nghị cán bộ công chức, viên chức của trường.

+ Xây dựng tiêu chí thi đua

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Hiệu trưởng triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 đến tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên của trường.

- Phó hiệu trưởng và các bộ phận có liên quan cụ thể cho kế hoạch hoạt động mà được phân công phụ trách để thực hiện đạt các chỉ tiêu năm học đề ra.

Trên đây là phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của Trường THCS Hưng Mỹ đã được đưa ra trước Hội đồng giáo viên thảo luận và thống nhất thực hiện.

 

                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

                                  VÕ THÀNH TÂM

 

DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC

 

PHÒNG GD & ĐT CHÂU THÀNH

CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HƯNG MỸ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG

(Kèm theo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017)

 

Tháng, năm

Nội dung công việc

Phụ chú

8/2016

- Thành lập Hội đông tuyển sinh đầu cấp

- Kiểm tra cơ sở vật chất đầu năm

- Lập kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất, tổng vệ sinh trường lớp

- Lập danh sách học sinh theo từng khối lớp

- Phân công nhiệm vụ năm học và xếp thời khóa biểu

- Phân công giáo viên học chuyên môn hè.

- Thực hiện khảo sát tiếng Anh thí điểm cho học sinh khối 6.

- Qui định các loại sổ sách và hồ sơ chuyên môn cho năm học

- Triển khai lại các qui định chuyên môn, biên chế năm học.

- Triển khai các loại quỹ cho phép thu và Nghị định 86/NĐ-CP về đối tượng miễn, giảm học phí và cấp bù chi phí học tập cho học sinh.

- Nắm lại tình hình học sinh đầu năm, phân công giáo viên vận động học sinh bỏ học trong hè trở lại lớp.

- Cấp phát văn phòng phẩm cho giáo viên

- Phát mẫu đăng kí sử dụng Đồ dùng dạy học

 

9/2016

- Tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm. Khoán chất lượng theo từng bộ môn giảng dạy.

- Khai giảng năm học (05/9)

- Thông qua kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động và quyết định thành lập các tổ chuyên môn và các bộ phận trong nhà trường.

- Ổn định nề nếp học tập, sinh hoạt của giáo viên và học sinh.

- Sinh hoạt về qui chế chuyên môn, thanh tra, kiểm tra.

- Dự hội nghị chuyên môn các bộ môn giáo dục trung học.

- Tổ chức Đại hội phụ huynh học sinh toàn trường

- Hướng dẫn giáo viên cập nhật các loại  hồ sơ sổ sách.

- Chỉ đạo các bộ phận và tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch năm học và từng học kì; xây dựng kế hoạch cá nhân của giáo viên.

- Phát động giáo viên đăng kí viết sáng kiến kinh nghiệm.

- Cập nhật hồ sơ phổ cập và hoàn thành  kế hoạch năm, kế hoạch giai đoạn.

- Phát động giáo viên đăng kí làm đồ dùng dạy học phục vụ giảng dạy.

- Tổ chức cho học sinh tham gia  thi giải Toán trên mạng Internet và thi tiếng anh Olympic trên mạng Internet.

- Tổ chức thi văn hay chữ tốt vòng trường để chuẩn bị thi vòng huyện.

- Phát động phong trào thi đua trong giáo viên và học sinh.

- Xây dựng kế hoạch dự giờ, thao giảng, mở chuyên đề hàng tháng.

- Thu và đăng nộp bảo hiểm đợt I (01/9 – 30/9/2016).

- Quyết toán kinh phí quí III năm 2016.

- Triển khai cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn của học sinh và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học cấp THCS.

- Tổ chức Đại hội liên đội.

- Tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân viên chức lao động, kí ước thi đua hợp đồng trách nhiệm.

 

10/2016

- Triển khai qui chế làm việc của đơn vị

- Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

- Ổn định nề nếp học tập của học sinh và nề nếp hoạt động của giáo viên.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai đến giáo viên các Hội thi: Giáo viên dạy giỏi các cấp, giáo viên chủ nhiệm giỏi; Hội thi cán bộ, giáo viên thư viện giỏi.

- Tham gia dự thi văn hay chữ tốt cấp huyện.

- Tuyên truyền phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội.

- Ổn định nề nếp hoạt động của các bộ phận. Kí duyệt hồ sơ sổ sách các bộ phận và tổ chuyên môn.

- Hoàn thành báo cáo  tự kiểm định chất lượng giáo dục.

- Kí duyệt giáo án + Hồ sơ sổ sách của giáo viên.

- Kiểm tra chất lượng giữa học kì I

- Tổ chức bồi dưỡng ôn tập cho học sinh thi học sinh giỏi vòng trường để chọn đội tuyển tham gia dự thi giỏi huyện.

- Xây dựng kế hoạch nâng kém và phân công giáo viên giảng dạy 3 môn: Văn , Toán, Anh văn cho tất cả các khối lớp.

- Kiểm tra kinh phí năm 2016, kiểm tra các khoản thu các loại quỹ cho phép.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

- Luyện tập đội tuyển tham gia hội khỏe phù đổng cấp huyện.

- Tổ chức Hội giảng cụm ( nếu có).

- Hoàn thành bộ hồ sơ về công tác phổ cập để đoàn  kiểm tra công nhận tái đạt chuẩn phổ cập năm  2016

- Phân công giáo viên nhận đỡ đầu cho học sinh .

 

11/2016

- Tham gia Hội thi giải Toán bằng máy tính cấm tay

- Nhắc nhở cán bộ giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện tốt các cuộc vận động trong năm.

- Kiểm tra nội bộ, khảo sát tay nghề giáo viên theo kế hoạch.

- Kiểm tra công tác nâng kém, bồi giỏi.

- Phát động phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11.

- Phát động tuần lễ học tốt, hoa điểm 10 tặng thầy, cô giáo.

- Nắm lại tình hình học sinh các khối lớp để có kế hoạch phối hợp vận động học sinh bỏ học trở lại lớp.

- Tổ chức Hội thi làm đồ dùng dạy học cấp trường. Chuẩn bị tham gia Hội thi làm ĐDDH cấp huyện ( nếu có).

- Tổ chức Hội giảng cụm và mở chuyên đề theo kế hoạch.

- Tổ chức ngày Nhà giáo Việt nam 20/11

- Dự Hội thảo chuyên đề bộ môn ( nếu có)

- Sơ kết thi đua đợt I.

- Tập dợt đội nghi thức của trường

 

12/2016

- Kí duyệt hồ sơ sổ sách các bộ phận, các tổ chuyên môn.

- Phân công giáo viên bộ môn ra đề thi học kì I nộp cho tổ trưởng.

- Xin ý kiến ủy ban nhân dân xã làm cỏ nhà bia trưởng niệm xã Hưng Mỹ.

- Kết hợp với Hội cựu chiến binh xã Hưng Mỹ ôn lại truyền thống địa phương nhân ngày 22/12.

- Phát động tháng phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội.

- Tham gia hội thi phòng chống ma tuý, an toàn giao thông.

- Tổ chức ôn tập và thi Học kì I cho học sinh một cách nhẹ nhàng thoải mái nhưng đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Sinh hoạt qui chế coi thi, chấm thi.

- Tham gia hội thi phòng chống ma túy, an toàn giao thông cấp trường, huyện.

- Tổ chức học tập lại Quyết đinh số 58 /QĐ-BGDĐT

- Nhắc nhở giáo viên cập nhật điểm chính xác, hạn chế việc sửa chữa.

- Tổ chức Hội giảng cụm môn ( nếu có)

- Sơ kết học kì I, đưa ra phương hướng học kì II.

- Điều chỉnh lại phân công học kì II.

- Sơ kết hai đợt thi đua

- Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo về trên.

- Duyệt sáng kiến kinh nghiệm và nghiệm thu đồ dùng dạy học đợt I.

- Quyết toán kinh phí năm 2016 và lập dự trù kinh phí năm 2017.

- Tập dợt đội nghi thức của trường

 

01/2017

- Sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Thực hiện công tác kiểm tra các bộ phận.

Tham gia thi giải Toán trên máy tính cầm tay vòng tỉnh ( nếu có).

- Sơ kết học kì I và triển khai kế hoạch học kì II

- Phát động tháng an toàn “ phòng chống cháy nổ”

- Phân công cán bộ giáo viên,nhân viên trực Tết Nguyên Đán.

- Công khai thu – chi quỹ năm 2016. Thông qua dự toán năm 2017 và Quy ché chi tiêu nội bộ năm 2017

- Tham gia Hội thi do Phòng Giáo dục tổ chức.

- Dự Hội thảo chuyên đề bộ môn (nếu có)

- Đại hội phụ huynh học sinh toàn trrường thông báo kết quả học tập của học sinh.

- Tổ chức cho giáo viên  tham gia Hội thi bài giảng E-learning cấp huyện.

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập để Sở Giáo dục kiểm tra công nhận.

- Tập dợt đội nghi thức của trường.

 

02/2017

 - Nắm lại tình hình học sinh trước và trong Tết Nguyên Đán sau tết Nguyên Đán; vận động học sinh bỏ học trở lại lớp.

- Tiếp tục ôn tập  cho học sinh tham gia thi học sinh giỏi vòng huyện khối 6,7,8,9 .

- Tập dợt Đội nghi thức chuẩn bị dự thi vòng cụm và vòng huyện.

- Tăng cường chỉ đạo công tác bồi giỏi, nâng kém

- Kiểm tra việc thực hiện khảo sát tay nghề và kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

- Đôn đốc giáo viên tự làm Đồ dùng dạy học trong khả năng và viết sáng kiến kinh nghiệm.

- Tổ chức Hội giảng cụm môn ( nếu có).

- Đánh giá kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Tham gia Hội thi giải Toán trên mạng Internet và thi Olympic Tiếng anh cấp tỉnh ( nếu có).

- Thi học sinh giỏi vòng huyện khối 6,7,8.

 

03/2017

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh dự thi học sinh giỏi các cấp.

- Tăng cường chỉ đạo công tác nâng kém, hạn chế đến mức thấp nhất tỉ lệ học sinh yếu cuối năm.

- Kiểm tra chất lượng giữa học kì II.

- Tham gia Hội thi Ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng lần thức VI cấp tỉnh.

- Tham gia Hội thi làm đồ dùng dạy học cấp huyện, tỉnh.

- Kết hợp với xã đoàn ôn lại truyền thống ngày thành lập đoàn 26/3.

- Lập hồ sơ Hội đồng thi nghề phổ thông cho học sinh khối 8.

- Kí duyệt giáo án hồ sơ sổ sách các bộ phận và hồ sơ của giáo viên.

- Tổ chức Hội giảng cụm môn (nếu có).

- Chuẩn bị hồ sơ kiểm tra công nhận trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Tham gia thi Hùng biện Tiếng anh cấp tỉnh ( nếu có).

- Tham gia thi IOE cấp tỉnh.

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập đoàn 26/3

 

4/2017

- Nhắc nhở học sinh tích cực học tập để chuẩn bị thi học kì II.

- Nhắc nhở giáo viên thực hiện đồng bộ chương trình giáo dục, hệ thống kiến thức ôn tập cho học sinh chuẩn bị thi học kì II.

- Duyệt sáng kiến kinh nghiệm và nghiệm thu đồ dùng dạy học đợt II.

- Kết hợp với Đảng ủy xã Hưng Mỹ ôn lại lịch sử Đảng bộ xã Hưng Mỹ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhân kỉ niệm 40 năm ngày Miền nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước.

- Tham gia thi học sinh giỏi vòng tỉnh khối 9

- Kiểm tra lại qui chế chuyên môn

- Hoàn thành công tác dự giờ, thao giảng, kiểm tra nội bộ, phân loại giáo viên.

 

5/2017

- Triển khai lại Thông tư  số 58/BGDĐT về đánh giá xếp loại học sinh.

- Sinh hoạt qui chế coi thi, chấm thi học kì II

- Tổ chức thi học kì II.

- Chỉ đạo giáo viên cập nhật điểm, xếp loại hai mặt giáo dục, phê học bạ, thực hiện các loại báo cáo theo yêu cầu của ban giám hiệu.

- Các bộ phận, tổ chuyên môn và ban giám hiệu tiến hành tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học: 2015 – 2016.

- Thực hiện các loại báo cáo cuối năm về Phòng giáo dục

- Xét khen thưởng học sinh cuối năm

- Xét thi đua cuối năm

- Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo thông tư 30/BGDĐT, thực hiện đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng theo thông tư số 29 của Bộ Giáo dục.

- Đánh giá công chức

- Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng.

- Tổng kết năm học

- Phân công kiểm kê tài sản thư viện, thiết bị và tài sản cố định của nhà trường cuối năm

- Phân công giáo viên bồi dưỡng học sinh yếu thi lại.

- Phân công giáo viên ôn tập cho học sinh khối 9 thi tuyển vào lớp 10.

- Tổ chức cho học sinh khối 8 thi nghề phổ thông.

 

6/2017

- Phân công giáo viên trực bảo vệ cơ sở vật chất trong thời gian nghỉ hè.

- Tổ chức chăm sóc và bảo vệ cây xanh của nhà trường.

- Thực hiện một số nhiệm vụ do Phòng Giáo dục – Đào tạo Châu thành chỉ đạo.

- Tổ chức ôn thi cho học sinh thi lại các khối 6,7,8 theo biên chế năm học 2016 – 2017.

 

7/2017

- Tiếp tục trực hè theo phân công

- Chuẩn bị tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2017 – 2018

- Thực hiện một số nhiệm vụ do Phòng Giáo dục & Đào tạo Châu Thành chỉ đạo.