Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 18
  • Trong tuần: 190
  • Tất cả: 20113
KẾ HOẠCH

PHÒNG GD – ĐT CHÂU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HƯNG MỸ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :       /KH-THCSHM

          Hưng Mỹ, ngày         tháng 3  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

“Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính” năm 2017

                               

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-PGDĐT ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành Kế hoạch “ Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính” tại cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn huyện Châu Thành;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Trường trung học cơ sở Hưng Mỹ năm 2017. Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

 

I/ MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU:

1.Mục đích:

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị trong bộ máy hành chính Nhà nước; bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, góp phần xây dựng nền hình chính dân chủ, hiệu lực và hiệu quả.

- Tăng cường trách nhiệm cá nhân người đứng đầu đơn vị của bộ máy hành chính Nhà nước trong hoạt động quản lý, thực thi công vụ.

2. Yêu cầu:

- Hiệu trưởng quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Nhà nước, của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện, kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính;

- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động “ Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính” của đơn vị đảm bảo mang lại hiệu quả thiết thực;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

II. NỘI DUNG:

1.     Công tác triển khai, phổ biến, tuyên truyền:

 Tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các văn bản chỉ đạo của cấp trên về kỷ luật, kỷ cương hành chinh.

- Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức ( CB,CC,VC) nhà nước.

- Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị ( Khóa XII) về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

- Luật cán bộ, công chức năm 2008.

- Luật viên chức năm 2010

- Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiêp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

- Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

- Chỉ thị 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

- Chỉ thị số 12/2007/CT-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Chỉ thị số 15/2012/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

- Chỉ thị số 07/2014/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua – khen thưởng.

- Chỉ thị số 26/2016/CT-TTg  ngày 05 /9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp.

- Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 24/3/2008 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 17 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( Khóa X) “ Về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước”

- Quy định số 1029-QĐ/TU ngày 14/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu.

- Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 15/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “ Về việc không được uống rượu, bia trong giờ làm việc và việc chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên”.

- Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động về tăng cường cải cách hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu thực hiện nhiệm vụ công vụ, công chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 – 2020.

2. Đối với hiệu trưởng:

- Thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong đảng viên và quần chúng theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI “ Một số vấn đến cấp bách về xây dựng đảng hiện nay: và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “ Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự chuyển biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ .

- Tiếp tục tuyên truyền , phổ biến và theo dõi việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị ( Khóa XII) về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Có sơ kết, đánh giá việc đăng ký học tập và theo của từng đồng chí đảng viên và viên và quần chúng theo kế hoạch đăng ký học tập gắn với Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện mô hình “ Dân vận khéo” năm 2017. Theo dõi việc thực hiện nội quy cơ quan, quy tắc ứng xử với đồng nghiệp và học sinh trong đơn vị. Thường xuyên theo dõi việc thực hiện Chỉ thị số 10 -CT/TU ngày 15/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “ Về việc không được uống rượu, bia trong giờ làm việc và việc chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên”.

- Quy định trách nhiệm cho người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về  thực hiện công việc do mình triển khai và tổ chức thực hiện như: Phó hiệu trưởng, các tổ trưởng chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc ngày, giờ công. Thực hiện tốt công tác báo cáo.

- Đánh giá đúng năng lực, tay nghề của viên chức trong đơn vị. Có kế hoạch bồi dưỡng giúp đỡ những viên chức có tay nghề yếu nhưng có tinh thần cầu tiến.

- Thực hiện và phân công thực hiện tốt việc tiếp phụ huynh học sinh khi đến liên hệ công tác. Không để trường hợp phụ huynh phải đến nhiều lần khi có một nội dung yêu cầu giải quyết, không để hồ sơ trễ hẹn. Giao tiếp, hướng dẫn tổ chức, công dân tận tình, chu đáo, thân thiện. Không gây khó khăn, phiền hà, thiếu tinh thần trách nhiệm khi thi hành nhiệm vụ, công vụ

- Thực hiện chức trách và nhiệm vụ theo thẩm quyền và nhiệm vụ theo Điều lệ Trường THCS, Trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Kịp thời khắc phục những thiếu soát, hạn chế của đơn vị khi được góp ý. Xử lý nghiêm các trường hợp cá nhân vi phạm theo thẩm quyền.

3. Đối với viên chức và người lao động:

- Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trao giao tiếp cũng như khi trao đổi công việc giữa hiệu trưởng và viên chức trong đơn vị.

- Viên chức và người lao động chịu trách nhiệm cá nhân về chất lượng công việc  khi được giao. Trường hợp tham mưu, đề xuất thực hiện không hết trách nhiệm, trái quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm công vụ; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; quy định về bồi thường trách nhiệm nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

- Thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ công chức khi đến đơn vị làm việc. Không làm việc riêng khi lên lớp, không nói chuyện khi tham gia hội họp. Trong hội họp khi cần phát biểu phải xin ý kiến của chủ trì và phát biểu đúng trọng tâm, trọng điểm và phải mang tính xây dựng cho tập thể.

- Thực hiện nghiêm tục Quy định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo; không hút thuốc trong khi lên lớp, hội họp và nơi làm việc. Thực hiện Chỉ thị số 10 -CT/TU ngày 15/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “ Về việc không được uống rượu, bia trong giờ làm việc và việc chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên”.

- Không được lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây phiền hà, nhũng nhiễu với phụ huynh học sinh.

4. Đối với viên chức văn thư hành chính:

 Thường xuyên theo dõi viên chức trong việc thực hiện quy chế làm việc của cơ quan; Yêu cầu các viên chức tham gia các cuộc họp đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần; Báo cáo Hiệu trưởng nhà trường các trường hợp không thực hiện nghiêm túc để có hình thức xử lý kỷ luật.

5. Xử lý vi phạm:

- Đối với hiệu trưởng: nếu vi phạm thì xử lý trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 157/2007/NĐ-CP  của Chính phủ và Nghị định số 34/2011/NĐ-CP  ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định xử lý kỷ luật đối vói công chức.

- Đối với viên chức vi phạm thì xử lý  theo quy định số 27/2012/NĐ-CP  ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật luật viên chức.

- Đối với trường hợp vi phạm nhưng chưa đến mức độ kỷ luật thì hiệu trưởng kịp thời chấn chỉnh và uốn nắn để khắc phục sửa đổi.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            - Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và triển khai đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức để biết và thực hiện theo.

          - Cuối năm căn cứ vào kết quả thực hiện để đánh giá hiệu quả của cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị.

          Trên đây là Kế hoạch “ Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính” năm 2017 của Trường THCS Hưng Mỹ. Kế hoạch này đã được thông qua tập thể đơn vị cùng thống nhất thực hiện.

 

                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                                                                     Võ Thành Tâm