Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 11
  • Trong tuần: 183
  • Tất cả: 20106
KẾ HOẠCH HOẠCH ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 2016-2017

CĐGD HUYỆN CHÂU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TRƯỜNG THCS HƯNG MỸ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số : 02 /KH - CĐCS                                             Hưng Mỹ, ngày 19 tháng 9 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC 2016-2017

 

           

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về giáo dục và đào tạo; Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011- 2020; thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Trà Vinh, tiến tới  Đại hội lần thứ VIII  Công đoàn huyện nhiệm kỳ  2018 – 2023, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Giáo dục tỉnh Trà Vinh; Chỉ thị về nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, CĐGD các cấp cần tập trung, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như, thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của Sở Giáo dục Trà Vinh đề ra, Công đoàn Trường THCS Hưng Mỹ đề ra nhiệm vụ trong năm học 2016-2017 như sau :

 

I/. Nhiệm vụ chủ yếu:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ Nhà giáo-Người lao động (NG-NLĐ) về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của Bộ trưởng Bộ GD& ĐT.

Tiếp tục phối hợp chỉ đạo triển khai hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từng bước khắc phục hạn chế, tiêu cực trong ngành. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW( khóa X) về xây dựng giai cấp công nhân, Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước. Công đoàn  chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2016 - 2017 trang trọng, thiết thực.

2. Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên và người lao động học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành và chủ động phối hợp tích cực với chuyên môn triển khai nhiệm vụ năm học 2016- 2017.

3. Phối hợp với chuyên môn đồng cấp tham mưu, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn, về cán bộ, công chức, viên chức, BHXH, BHYT  và các chế độ chính sách khác  liên quan đến quyền và lợi ích của ĐVCĐ  trong các cơ sở giáo dục. Chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

4 .Phối hợp với chuyên môn về một số hoạt động liên quan trực tiếp đến ĐVCĐ  như đánh giá, xếp loại giáo viên, cán bộ quản lý theo các Chuẩn quy định; quy hoạch, bổ nhiệm, sắp xếp đội ngũ, khen thưởng, kỷ luật,…

Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn có giải pháp kịp thời hỗ trợ, động viên ĐVCĐ viết đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

 5. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở.

6. Tiếp tục phối hợp triển khai xây dựng đời sống văn hóa nhà giáo, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động; phát huy vai trò, trách nhiệm của ĐVCĐ  trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, hoạt động nhân đạo từ thiện, các hoạt động tương thân, tương ái; sử dụng đúng mục đích các nguồn vốn do công đoàn quản lý. Phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.Tích cực phòng chống ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội; phấn đấu cơ quan, đơn vị không có người vi phạm các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

7. Tiếp tục vận động ĐVCĐ thực hiện tốt  các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành, từng bước nâng cao tính hiệu quả và chiều sâu của các phong trào thi đua ; tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện. Cụ thể hóa nội dung phong trào thi đua “Hai tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nội dung “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” phù hợp với thực tiễn.

           8. Đẩy mạnh công tác nữ công; phối hợp với Ban Vì sự Tiến bộ phụ nữ của ngành tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ CNH-HĐH đất nước; Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011- 2020; Kế hoạch Bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015; tích cực tuyên truyền thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ, nhà giáo và lao động nữ; vận động ủng hộ, giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

9. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 47 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục (15/10/1968 - 15/10/2015).

10. Tiếp tục thực hiện tốt quan hệ đối ngoại, mở rộng hợp tác với các CS trong huyện nhằm tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ, kinh nghiệm hoạt động của công đoàn.

11. Chấp hành Điều lệ công đoàn, việc thực hiện các quy định, quy chế quản lý sử dụng tài chính, tài sản và các hoạt động kinh tế công đoàn.

12. Thực hiện tốt công tác thu - chi  và quản lý ngân sách công đoàn; công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp quản lý phù hợp; tăng cường nguồn thu, thực hành tiết kiệm, bảo đảm kinh phí cho hoạt động công đoàn; Coi trọng kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng ngân sách công đoàn, xử lý kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý ngân sách công đoàn và các nguồn tạo quỹ tại cơ quan, đơn vị.

13. Nâng cao chất lượng và đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động công đoàn.

14. Thực hiện tốt trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc vận động đoàn viên, người lao động tham gia xây dựng Đảng, bộ máy Nhà nước trong sạch vững mạnh. Chăm lo bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

15.Triển khai, tuyên truyền sâu rộng đến công đoàn viên thực hiện tốt Chỉ thị số 10 – TC/TU ngày 15/6/2016 của Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy về việc không được uống rượu , bia  trong giờ làm việc và chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên.

II/. Chương trình và nội dung cụ thể:

1. Chương trình 1: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo và lao động trong ngành, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục – Đào tạo, phục vụ CNH-HĐH đất nước.

 

- Công đoàn tích cực, chủ động tham gia cùng với chính quyền chuyên môn đồng cấp tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh và thực hiện tốt các văn bản qui định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với giáo dục trung học và một số văn bản khác có liên quan đến đội ngũ nhà giáo và lao động trong ngành.

 

- Tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho nhà giáo và lao động; phối hợp thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, chăm lo đời sống đội ngũ nhà giáo và lao động trong Ngành; phát hiện những bất cập trong thực hiện chế độ, chính sách để đề nghị, kiến nghị kịp thời với công đoàn cấp trên và các tổ chức hữu quan để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

2. Chương trình II: Xây dựng nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ - đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo của ngành.

 

          - Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn của đội ngũ nhà giáo và người lao động. Tập trung tiếp tục tuyên truyền, học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh Trà Vinh, Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ huyện Châu Thành; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn như: Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2016 ); kỷ niệm 71 năm cách mạng Tháng Tám ( 19/8/1945 – 19/8/2016 ), Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ( 02/9/1945 – 02/9/ 2016); Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, ngày thành lập Đảng 3/2; ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước 30/4/1975 . . .

- Phối hợp với chính quyền đồng cấp tạo điều kiện cho đội ngũ nhà giáo và lao động được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận, chính trị, ngoại ngữ và tin học. Tích cực đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý giảng dạy và tăng cường sử dụng trong việc trao đổi thông tin, báo cáo . . .

 

          3. Chương trình III: Vận động tổ chức các nhà giáo và lao động trong ngành tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành.

          - Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”, “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục ”, “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ”, các phong trào thi đua “ Dạy tốt, học tốt ”, “ xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực ”, “ Giỏi việc trường - đảm việc nhà”. Thực hiện nghiêm túc qui định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 16/4/2008 của Bộ giáo dục – Đào tạo.

          - Tiệp tục triển khai và thực hiện tốt đổi mới công tác quản lý giáo dục, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục.

          - Tiếp tục duy trì và phát triển tốt các loại quỹ như: quỹ Mái ấm công đoàn; quỹ vì công nhân viên chức nghèo; quỹ tương thân tương ái; góp vốn xoay vòng giúp nhau làm kinh tế gia đình . . . ở các Công đoàn cơ sở để góp phần tăng thu nhập cải thiện đời sống cho cán bộ, đoàn viên.

          - Đẩy mạnh các hình thức tư vấn về hôn nhân gia đình, chăm sóc và nuôi dạy con ngoan; hoạt động về văn hóa ứng xử, về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình; công tác phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội; thực hiện nghiêm túc pháp lệnh dân số kế hoạch hóa gia đình để có điều kiện nuôi, dạy, chăm sóc các cháu khỏe mạnh, ngoan và học giỏi.

 

          4. Chương trình IV: Đổi mới tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng, phát triển đảng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức và lao động trong ngành nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp, các Luật mới ban hành, Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Ngành. Trọng tâm  là quàn triệt chương trình hành thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Đào tạo, để cán bộ công chức, viên chức và lao động trong ngành nắm vững các chủ trương đổi mới của đất nước, của ngành, tham gia tích cực góp ý xây dựng để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong mổi đơn vị, trường học và xã hội.

          - Tiếp tục tham gia tốt các lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động công đoàn nhằm đáp ứng được yêu cầu đổi mới công tác, hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

          - Tiếp tục bổ sung xây dựng quy chế phối hợp mối quan hệ công tác giữa Ban chấp hành với thủ trưởng đơn vị cùng cấp, quy chế thi đua khen thưởng trong công đoàn; thang điểm đánh giá xếp loại Công đoàn cơ sở cho phù hợp với tình hình mới.

          - Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra chấm điểm Công đoàn cơ sở vững mạnh, kiểm tra tài chính; tổ chức thực hiện và hướng dẫn công đoàn cơ sở xây dựng dự toán, thu chi ngân kinh phí công đoàn năm 2016.

          - Thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng; giới thiệu, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng xem xét kết nạp; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh. Cuối năm, phấn đấu đạt CĐCS vững mạnh xuất sắc.

          - Ủy ban kiểm tra tiếp tục xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam; Chủ động nắm tình hình, phát hiện đoàn viên công đoàn có dấu hiệu vi phạm; tập trung thực hiện kiểm tra tài chính công đoàn.

          - Ban nữ công tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò nồng cốt của Công đoàn cơ sở; Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chương trình hành động của Tỉnh ủy, của tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 11-NQ-TW và các quan điểm, mục tiêu về công tác phụ nữ trong tình hình mới.

          - Tổ chức tốt các Hội thi như: “ Khéo tay hay làm ”, “ Tìm hiểu về luật bình đẳng giới ” … ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với nữ cán bộ, đoàn viên và lao động trong đơn vị.

          - Cuối năm, tỉ lệ nữ đạt danh hiệu “ Giỏi việc trường - đảm việc nhà ” đạt từ 50% trở lên.

          - Công đoàn chủ động quan hệ hợp tác, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn, hoạt động giáo dục với các công đoàn cơ sở trong huyện và ngoài huyện.

          Trên đây là nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2016-2017 của công đoàn trường THCS Hưng Mỹ.  

                                                         

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Lã Anh Tuấn