Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 9
  • Trong tuần: 181
  • Tất cả: 20104
Thời Khóa Biểu HKII

 

TRƯỜNG THCS HƯNG MỸ

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA

Áp dụng từ 31/12/2018

 

 

 

 

 

TH

T

B  U  Ổ  I        S  Á  N  G

B  U  Ổ  I        C  H  I  Ề  U

6/1

6/2

9/1

9/2

7/1

7/2

8/1

8/2

H

1

C

H

À

O

 

C

 

NV

Quyên

GD

Thủy

T

Nga

AV

Tuyết

A

2

T

NDung

Đ

Truyền

H

Trang

SH

Phương

NV

Quyên

ATB

Tuyết

T

Nga

Đ

Truyền

I

3

T

NDung

CN

MD

T

Nhân

Sử

Nhung

AN

Hợp

NV

Quyên

Dũng

T

Nga

 

4

CN

MD

Tuấn

T

Nhân

H

Trang

Dũng

NV

Quyên

Đ

Truyền

T

Nga

 

1

SH

Phương

NV

Kết

NV

Dứt

AV

Tuyết

T

MD

Sử

Nhung

GD

Thủy

NV

Quyên

B

2

AV

Vĩnh

NV

Kết

NV

Dứt

ATB

Tuyết

T

MD

AV

Tuyết

Sử

Nhung

NV

Quyên

A

3

NV

Bảo

AV

Tuyết

SH

Phương

NV

Dứt

GD

Thủy

SH

Cẩm

NV

Quyên

AV

Tuyết

 

4

NV

Bảo

SH

Phương

AV

Khỏe

NV

Dứt

SH

Cẩm

LTB

Dũng

NV

Quyên

GD

Thủy

 

1

Đ

Truyền

MT

Phúc

AV

Khỏe

T

Nhân

NV

Quyên

AV

Tuyết

AV

Khỏe

Dũng

T

2

MT

Phúc

GD

Thủy

AV

Khỏe

T

Nhân

NV

Quyên

AV

Tuyết

AV

Khỏe

SH

Hương

Ư

3

AV

Vĩnh

Tin

Thảo

Đ

Truyền

GD

Thủy

AV

Khỏe

T

Long

SH

Hương

H

Trang

 

4

AV

Vĩnh

Tin

Thảo

GD

Thủy

Đ

Truyền

AV

Khỏe

T

Long

H

Trang

AV

Tuyết

 

1

SH

Phương

T

NDung

Sử

Nhung

ATB

Tuyết

CN

Hương

NV

Quyên

TTB

Nga

Đ

Truyền

N

2

Tuấn

T

NDung

SH

Phương

Sử

Nhung

T

MD

NV

Quyên

Đ

Truyền

ATB

Tuyết

Ă

3

T

NDung

AV

Tuyết

NV

Dứt

SH

Phương

T

MD

CN

Hương

NV

Quyên

T

Nga

M

4

T

NDung

AV

Tuyết

NV

Dứt

Tuấn

Sử

Nhung

SH

Cẩm

NV

Quyên

T

Nga

 

5

 

 

 

 

Tuấn

NV

Dứt

 

 

 

 

 

 

 

 

S

1

Sử

Nhung

NV

Kết

NV

Dứt

T

Nhân

SH

Cẩm

T

Long

AV

Khỏe

MT

Phúc

Á

2

CN

MD

NV

Kết

Sử

Nhung

T

Nhân

Đ

Truyền

T

Long

CN

Dũng

SH

Hương

U

3

Tin

Thảo

Sử

Nhung

T

Nhân

NV

Dứt

AV

Khỏe

Dũng

SH

Hương

H

Trang

 

4

Tin

Thảo

CN

MD

T

Nhân

NV

Dứt

ATB

Khỏe

Đ

Truyền

H

Trang

CN

Dũng

 

1

NV

Bảo

SH

Phương

Tuấn

H

Trang

MT

Phúc

Đ

Truyền

T

Nga

Sử

Nhung

B

2

NV

Bảo

T

NDung

H

Trang

CN

Phương

Sử

Nhung

MT

Phúc

T

Nga

NV

Quyên

3

GD

Thủy

T

NDung

CN

Phương

Tuấn

Đ

Truyền

Sử

Nhung

MT

Phúc

NV

Quyên

Y

4

NDung

Thủy

Tuấn

Trang

MDung

Phúc

Tuấn T

Nga

 

5

SH

NDung

SH

Thủy

SH

Tuấn

SH

Trang

SH

MDung

SH

Phúc

SH

Tuấn T

SH

Nga

 

 

TRƯỜNG THCS HƯNG MỸ

THỜI KHÓA BIỂU TRÁI BUỔI

Áp dụng từ 31/12/2018

 

TH

T

B  U  Ổ  I        S  Á  N  G

T

B  U  Ổ  I        C  H  I  Ề  U

7/1

7/2

8/1

8/2

6/1

6/2

9/1

9/2

H

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

VTB

Bảo

AN

Hợp

TTB

Nhân

VTB

Dứt

A

2

TTB

MD

Tin

Thảo

NPT

Tuấn

TD

Tuấn T

3

VTB

Bảo

TTB

NDung

TD

Tuấn T

VTB

Dứt

I

3

TD

Tuấn T

Tin

Thảo

NPT

Tuấn

 

 

4

AN

Hợp

TTB

NDung

 

 

TD

Tuấn T

B

1

 

 

AN

Hợp

TD

Tuấn T

NPT

Tuấn

2

 

 

 

 

 

 

TTB

Nhân

A

2

 

 

TD

Tuấn T

AN

Hợp

NPT

Tuấn

3

 

 

 

 

TD

Tuấn T

TTB

Nhân

 

3

 

 

 

 

ATB

Khỏe

AN

Hợp

4

 

 

 

 

TTB

Nhân

TD

Tuấn T

T

1

Tin

Thảo

 

 

 

 

TTB

Nga

2

ATB

Vĩnh

VTB

Tâm

HTB

Trang

 

 

Ư

2

Tin

Thảo

 

 

 

 

TTB

Nga

3

TD

Thăng

VTB

Tâm

Tin

Thảo

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

TD

Thăng

Tin

Thảo

 

 

S

1

TTB

MD

TD

Tuấn T

Tin

Thảo

 

 

2

TTB

NDung

ATB

Tuyết

ATB

Khỏe

HTB

Trang

Á

2

TD

Tuấn T

TTB

Long

Tin

Thảo

 

 

3

TTB

NDung

TD

Thăng

VTB

Dứt

Tin

Thảo

U

3

 

 

TTB

Long

TD

Tuấn T

 

 

4

TD

Thăng

ATB

Tuyết

VTB

Dứt

Tin

Thảo

B

1

 

 

 

 

 

 

TD

Tuấn T

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Tin

Thảo

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

3

 

 

 

 

 

 

Tin

Thảo

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ 2: SINH HOẠT ĐẦU TUẦN BUỔI SÁNG

Hưng Mỹ, ngày 27 tháng 12 năm 2018

THỨ 5: SÁNG HỌC – CHIỀU HỌP

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Bùi Quốc Vĩnh